پتانسیل‌یابی طلای اپی ترمال در برگه 1:100000 اردستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال؛ مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، آشتیان؛ مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، کرج، ایران

4 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

برگه 1:100000 اردستان در بخش جنوبی چهار گوش 1:250000 کاشان در °52  تا ׳30 °52  طول خاوری و ° 33   تا ׳30 ° 33 عرض شمالی در شمال باختری استان اصفهان قرار گرفته است. بیشتر این ناحیه در پهنه ساختاری ارومیه- دختر واقع شده و محدوده‌ای در جنوب باختری این برگه، پهنه سنندج – سیرجان را  شامل می‌شود. بیشتر رخنمون‌های ناحیه شامل سنگ‌های آتشفشانی و آذرآواری با ترکیب میانه تا بازیک مربوط به فعالیت آتشفشانی ائوسن میانی تا پسین است. سنگ‌های نفوذی این منطقه از نظر زمانی، طیف گسترده‌ای داشته و مربوط به یک فاز نیمه ژرف با سن الیگوسن و الیگومیوسن و یک فاز کم ژرفا با سن پلیوسن است که ترکیب نیمه اسیدی و اسیدی دارند. توده‌های نفوذی در فازهای گوناگون سبب دگرسانی و کانی‌سازی فلزاتی از جمله مس، مولیبدن، طلا، سرب، روی، آهن و .... در منطقه شده‌اند. در این پژوهش با استفاده از تمامی داده‌های موجود شامل نقشه‌های زمین‌شناسی، برداشت‌های ژئوشیمیایی و نشانه‌های معدنی شناخته شده و همچنین اطلاعات استخراج شده از پردازش داده‌های ژئوفیزیک هوایی موجود و نیز بهره‌گیری از لایه‌های مختلف اطلاعاتی به‌دست آمده (شامل شکستگی‌ها، دگرسانی‌های گرمابی و واحدهای سنگی افزون بر  نقشه‌های زمین‌شناسی) از پردازش داده‌های ماهواره‌های زمینی همچون Landsat، Terra وRadarsat، بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز تهیه شد. این داده‌ها  پس از وزن‌دهی به روش نوین تحلیل سلسله مراتبیAnalytic Hierarchy Process –AHP))، با در نظر گرفتن  مدل زایشی مورد انتظار در منطقه، براساس روش همپوشانی شاخص (Index Overlay)  در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تلفیق و مدل سازی شدند. نتیجه این بررسی‌ها تهیه  نقشه‌ نواحی امید بخش معدنی طلای اپی‌ترمال بوده است. خاطر نشان می‌سازد با توجه به بازدیدهای صحرایی و کسب نتایج مثبت در مشاهدات زمینی و تجزیه‌های آزمایشگاهی، 5 محدوده دارای پتانسیل با اولویت اول در ورقه اردستان برای بررسی‌های اکتشافی تکمیلی در فاز پی‌جویی معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epithermal Gold Potential in 1:100000 Ardestan by Using AHP Method in GIS Setting

نویسندگان [English]

  • SH Aboutorab 1
  • A Khakzad 2
  • F Gharib 3
  • S Mehdizadeh Tehrani 4
1 M. Sc., Departman of Geology, Islamic Azad University, North Tehran Branch; Applied Geological Research Center of Iran, Karaj, Iran
2 Professor, Departman of Geology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Departman of Geology, Islamic Azad University, Ashtian Branch, Ashtian; Applied Geological Research Center of Iran, Karaj, Iran
4 M. Sc., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The 1:100000 sheet of Ardestan is located in the south part of 1:250000 quadrangle of Kashan at 52º to 52º, 30 E and 33º to 33º, 30N in the north west of Isfahan province and Orumieh-Dokhtarvolcanic belt.Most of the rock units' ofArdestanregion include medium to basic volcanic and pyroclastic rocks, which are related to middle-upper Eocene volcanism phase. Intrusive rocks of this region have low-acidic to acidic combinations and belong to the shallow magmatism phase of Oligocene-Oligo Miocene and sub-volcanic activities of Pliocene. These intrusive rocks cause hydrothermal alteration and then mineralization of elements such as Cu, Mo, Au, Pb, Zn, and Fe. In this thesis, by employing the existing geological maps, systematic geochemical explorations, and known mineral indices together withthe derived information from processing of the existing airborne geophysics and satellite data (e.g. faults, hydrothermal alterations, total magnetic intensity and rock units), a number of different databases were formed.Then, by using the new weighted score method of analytic hierarchy process (AHP),these databases (also known as layers) are weighed based on the predicted genetic model of the region. These weighed layers are then modeled in the GIS system by using the index overlay method. Based on the achieved results from this study, promising area maps for Epithermal Gold is prepared.According to our field observations, sampling and laboratory analyses of the promising areas, 5areas with first priority are considered to have economical potentials and are introduced for the next phases of explorations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orumieh– Dokhtar Zone
  • Epithermal Gold mineralization
  • ETM+ satellite images
  • Airborne Geophysics
  • AHP