دوره و شماره: دوره 24، 94- زمین ساخت - شماره پیاپی 94، زمستان 1393، صفحه 1-368 (سال بیست و چهارم، شماره 94) 
14. مدل‌سازی با زنجیره مارکوف، مطالعه موردی: رخساره‌های سنگی یکی از مخازن نفتی جنوب‌

صفحه 97-103

10.22071/gsj.2015.43383

هانیه نیکوگفتار؛ عباس بحرودی؛ بهزاد تخم‌چی؛ غلامحسین نوروزی؛ بهزاد مهرگینی


20. اهمیت انتخاب مشخصه در کاربرد هوش مصنوعی در برآورد ژرفای تاقدیس توسط داد‌ه‌های گرانی

صفحه 141-148

10.22071/gsj.2015.43394

محمداحسان حکمتیان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ محمدعلی ریاحی؛ ایوب معمار کوچه‌باغ؛ جلال امینی


21. تحلیل هندسی چین‌خوردگی مرتبط با گسلش، مطالعه موردی: تاقدیس کاسه‌ماست، جنوب منطقه لرستان

صفحه 149-164

10.22071/gsj.2015.43395

حسین حاجی‌علی‌بیگی؛ سید احمد علوی؛ جمشید افتخار نژاد؛ محمد مختاری؛ محمد حسین آدابی


22. تحلیل هندسی- جنبشی چین‌خوردگی‌های منطقه چلونک (شمال ‌باختری بیرجند)

صفحه 163-174

10.22071/gsj.2015.43396

یعقوب جلیلی شاه‌منصوری؛ محمدمهدی خطیب؛ ابراهیم غلامی؛ محمدرضا قاسمی


28. بررسی شواهد ریخت‌زمین‌ساختی و گسلش جوان در گستره شهر جدید هشتگرد، شمال باختر تهران

صفحه 227-234

10.22071/gsj.2015.43417

سعیده علیمردان؛ شهریار سلیمانی آزاد؛ منوچهر قرشی؛ محمدرضا قاسمی؛ بهنام اویسی؛ احمد حاتمی


31. مدل‌سازی فروکاهی افراز‌گسله زمین‌لرزه سال 1309 خورشیدی سلماس، شمال باختر ایران

صفحه 255-262

10.22071/gsj.2015.43421

نیره صبور؛ محمدرضا قاسمی؛ معصومه اسکندری؛ علی نظری فهندری؛ بهنام اویسی


33. تحلیل عناصر ساختاری کوه کمر حاجی، شمال باختر بیرجند

صفحه 273-288

10.22071/gsj.2015.43425

احمد رشیدی؛ محمد مهدی خطیب؛ محمودرضا هیهات؛ سید مرتضی موسوی


34. خرد‌لرزه‌خیزی و لرزه‌زمین‌ساخت ناحیه گرمسار

صفحه 289-298

10.22071/gsj.2015.43426

محمد تاتار؛ سید مالک مومنی؛ فرزام یمینی‌فرد