جنبش‌شناختی ساختارهای گسلی در منطقۀ اقلید، حاشیه زاگرس بلند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران

چکیده

منطقۀ مورد مطالعه در خاور شهرستان اقلید، حد فاصل شمال خاور گسل آباده و جنوب باختر گسل اصلی زاگرس واقع شده است و شامل سنگ‌های به شدت دگرشکل شده‌ای است که آشکارا در یک منطقۀ خردشدۀ زمین‌ساختی جای گرفته است. بررسی‌های حرکتی انجام شده در این منطقه برای تعیین جهت تنش‌های دیرین و تعیین تاریخ تغییرشکل صورت پذیرفته است. بر این اساس ویژگی‌های هندسی ساختارهای شکنندۀ صفحۀ گسل- منطقۀ گسلی و دیگر نشانگرهای حرکتی بر پایۀ اندازه‌گیری‌های میدانی و روش     "واژگون آنالیز داده‌ها" و همچنین مدل‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از مدارک زمین‌شناسی زمان تشکیل ساختارهای گسلی بررسی شده بر پایۀ مقیاس زمان نسبی مورد توجه قرار گرفت. بر طبق نتایج به‌دست آمده، سه رویداد گسلش مختلف در تکوین ساختار‌های بررسی شده در این منطقه مؤثر بوده است. طی این رویدادها، سه سیستم گسلی معکوس به ترتیب توسعه یافته است که عبارتند از سیستم بادبزن‌های هم‌آغوش، دوپلکس با شیب به سمت پس‌خشکی و گسل‌های نرمال با فعالیت دوباره معکوس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kinematic Analysis of Fault Structures in Eghlid Area, Margin of High Zagros

نویسنده [English]

  • R. Arfania
Assistant Professor, Department of geology. Islamic Azad University. Esfahan Branch, Isfahan , Iran
چکیده [English]

The study area, located in the east of Eghlid town, between the northeast of the Abadeh Fault and southwest of the Zagros Main Fault, consists of the highly deformed rocks, which have been emerging clearly in tectonic crashed zone. Kinematic analysis carried out for determining the paleostress directions and deformation history of the area. Thus, the geometry of the fault plan/fault zone brittle structures and other kinematic indicators were measured based on the field observations and analysis carried out via data analysis inversion method and statistical models. The geological evidences provided necessary data for determining formation ages of the structures based on the relative time scale. According to the results, it can be concluded that three different faulting phases were efficacious in formation of the analyzed faults. During the faulting phases, three reverse fault systems developed respectively; imbricate fans thrust system, hinterland dipping duplex and inverted normal faults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paleostress
  • Fault Kinematics
  • Eghlid
  • Abadeh Fault
  • Zagros Main Fault