بررسی ریزساختاری پنجره فرسایشی آق‌دربند با بهره‌جویی از ویژگی‌های دگرریختی کانی ‌کلسیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

بی‌شک پنجره فرسایشی آق‌دربند که در شمال خاور ایران و جنوب خاور مشهد واقع شده است یکی از بهترین مکان‌ها برای مطالعه رخداد ایوسیمرین در ایران است. رخداد یادشده در زمان تریاس پسین تا ژوراسیک میانی حاصل بسته شدن کامل اقیانوس تتیس‌کهن و برخورد ایران و توران بوده است. در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه ریز‌ساختاری واحدهای کربناتی رخنمون‌یافته در گستره (سازند سفیدکوه با سن تریاس پیشین و واحدهای متعلق به پالئوزوییک) تأثیرات این رخداد را از دیدگاه ریزساختاری مورد بررسی قرار دهیم. میانگین میزان بیضوی‌شدگی به‌دست آمده برای دانه‌های کلسیت 78/0 است که در بخش کرنش پخ یا کلوچه‌ای نمودار فلین قرار می‌گیرند. عدد کینماتیکی تاوایی برآورد شده 7/0- 6/0 است. همچنین همساختگی‌های کلسیت موجود در واحد‌های کربناتی رخنمون‌یافته در گستره، دمای 200-170 درجه سانتی‌گراد و اختلاف تنش 180-240 مگاپاسکال را در زمان دگرریختی آنها پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microstructural Analysis of the Aghdarband Erosional Window Using Deformational Characteristics of Calcite

نویسندگان [English]

  • M Ramazani 1
  • M.R Ghassemi 2
1 Ph.D. Student, Faculty of Science, Golestan University, Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The erosional window of Aghdarband, located in NE Iran and SE of Mashhad is a unique place to study of the Eo-Cimmerian event. This event (Late Triassic-Middle Jurassic) resulted from closure of the PaleotethysOcean and collision between the Iran and Turan plates. In this study, we have tried to analyze the microstructural features of the exposed carbonate units (the Sefid Kuh formation of the Early Triassic age and some Paleozoic units) in the Aghdarband area. The average of ellipticity calculated for the calcite grains is about 0.78 located in the oblate part of the Flinn diagram. The estimated kinematic vorticity number is 0.6 - 0.7. The calcite twining in the carbonate units exposed in the Aghdarband area indicate temperatures of about 180-200˚C and differential stresses of about 180-240 MPa during the main deformational event of the area  (Eo-Cimmerian).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aghdarband Erosional Window
  • Eo-Cimmerian
  • Microstructure
  • Calcite
  • Kinematic Vorticity Number