تعیین شرایط دگرشکلی پهنه گسل مشا با استفاده از دادههای ریزساختاری و میانبارهای سیال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با مطالعه ریزساختار و ترمومتری میانبارهای سیال در رگه‌های کلسیتی از پهنه گسل مشا شرایط دگرشکلی این پهنه گسلی به‌ویژه طی میوسن میانی -  پایانی بررسی شده است. بر پایه  دگرشکلی درون بلوری دانه‌های کوارتز، ماکل مکانیکی کلسیت و اطلاعات حاصل از ترمومتری میانبارهای سیال اولیه در رگه‌های کلسیتی موجود در پهنه گسل مشا، بیشینه دمای دگرریختی پهنه گسل طی ترشیری 350 درجه سانتی‌گراد برآورد می‌شود. برآورد فشار با استفاده از داده‌های میانبار سیال به‌دست آمده از رگه‌های کلسیتی در پهنه گسل با توجه به تشکیل رگه‌ها در مراحل آخر دگرریختی برآوردهای کمتر از واقع به‌دست می‌دهد. با فرض گرادیان زمین‌گرمایی بین 25- 35 درجه بر کیلومتر با توجه به شرایط زمین‌ساختی جنوب البرز مرکزی بین ائوسن تا میوسن پایانی، در شرایط آدیاباتیک بیشینه دمای 350 درجه دگرریختی نماینده ژرفایی بین 10 تا 14 کیلومتر و فشاری بین 5/2 تا 4 کیلوبار برای پهنه ترشیری گسل مشا بوده که این برآورد با داده‌های اخیر لرزه‌ای از گسل مشا که بیشترین فعالیت گسل را در ژرفای 10 تا 15 کیلومتر نشان می‌دهند، همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Deformation Condition of the Mosha Fault Using Microstructure and Fluid Inclusion Data

نویسندگان [English]

  • M Ehteshami-Moinabadi 1
  • A Yassaghi 2
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The assessment of deformation condition of the Mosha Fault during Middle-Late Miocene carried out using microstructure and thermometry of fluid inclusions within calcite veins in the fault zone. Based on intra-crystalline deformation of quartz grains, calcite twin, and thermometry of primary fluid inclusions in the calcite veins inside the Mosha fault zone, the maximum estimated deformation temperature of the Mosha fault is 350o c during Tertiary. Calculated pressure of the fault zone using fluid inclusion data is an underestimation of real pressure because the calcite veins formed in the last stages of deformation. Considering the tectonic setting of South Central Alborz and assuming a geothermal gradient ranging between 25-35oc/Km for the region from Eocene to the late Miocene, the maximum temperature of 350o c represents the depth between 10 to 14 Km in adiabatic condition. This depth range means a fault zone pressure between 2.5 to 4 kbar for the Mosha Fault zone during Tertiary, which is in correlation to recent seismic data that confirmed maximum fault activity in the depth between 10 to 15 Km.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mosha Fault
  • deformation
  • Fluid inclusion
  • P-T
  • Tertiary of South Central Alborz