ارزیابی توان حرکتی گسل مشا (در گستره باختر فیروزکوه تا شهرستانک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران؛ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

گسل مشا مهم‌ترین ساختار گسلی در جنوب البرز مرکزی است. با توجه به فعال بودن این گسل و تأیید شواهد ریخت‌شناختی و زمینلرزههای بزرگ تاریخی رخ داده بر اثر فعالیت آن و همچنین نزدیکی به کلان شهر تهران، مطالعه آن اهمیت بالایی دارد. بنابراین به عنوان یک متغیر، ارزیابی توان  لرزه‌ای گسل مشا ما را در مطالعه لرزه‌زایی منطقه کمک می‌کند. در این نوشتار از الگوی Lee et al. (1997)برای ارزیابی توان حرکتی گسل مشا استفاده شده است. این الگوی نظری مبتنی بر روابط میان ویژگی‌های هندسی گسل‌ها و میدان تنش زمین‌ساختی ناحیه‌ای است. برای استفاده از معادلات این الگو، داده‌های ساختاری با هدف دست‌یابی به موقعیت محورهای اصلی تنش در زمان اعمال تنش در گستره وسیعی از گسل مشا گردآوری شد که شامل 13 ایستگاه هستند. سپس با استفاده از روش وارونسازی، تنش اصلی بیشینه گسل مشا و هر مقطع به‌طور جداگانه به‌دست آمد و در معادلات جاگذاری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Movement Potential Evaluation of the Mosha Fault (from the West of Firoozkuh to the Shahrestanak)

نویسندگان [English]

  • S Bahiraee 1
  • M Arian 2
  • M Qorashi 3
  • A Solgi 4
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Research Institiute for Earth Sciences (RIES), Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Mosha fault is the most important fault structures in the south of Central Alborz. According to the activity of this fault, confirmation of the morphological evidences, and large historical earthquakes occurred by its activity, also proximity to Tehran metropolitan, the study of this area is very important. Therefore, as a parameter, evaluation of the fault movement potential helps us in seismological study of the area. In this paper, we have used the model presented by Lee et al. (1997) to evaluate movement potential. The model is based on the relationship between fault geometrical characteristics and regional tectonic stress field. To use the equations of this model, structural data of 13 stations along the Mosha fault were collected to identify the position of the principal axes of stress. Then, we obtained the direction of maximum principal stress of the Mosha fault and also for each section separately by using Inversion method and they were placed in equations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mosha Fault
  • Movement potential
  • Regional tectonic stress field