مدل‌سازی با زنجیره مارکوف، مطالعه موردی: رخساره‌های سنگی یکی از مخازن نفتی جنوب‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اکتشاف معدن- فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی معدن- فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

4 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن- فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشجوی دکترا، دانشکده اکتشاف معدن- فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 شناسایی و تفسیر ناهمگنی‌های زیرسطحی به‌ویژه رخساره‌های سنگی، همواره نقشی اساسی در ارزیابی و مدیریت منابع هیدروکربوری دارد. روش‌های گوناگونی برای مدل‌سازی ویژگی‌های گسسته مخازن هیدروکربوری،  مانند رخساره‌های سنگی، ارائه شده‌اند که در بیشتر موارد به مدل‌سازی درون چاهی پرداخته‌ و در مدل‌سازی دو یا سه بعدی در فضای میان‌چاه‌ها کاربرد ندارند. از این‌رو، ارائه روشی نوین که نتایج آن تطابق بهتری با واقعیت رخساره‌های مخزنی داشته باشد، همواره مورد توجه است و می‌تواند در کاهش ریسک تصمیم‌گیری مؤثر باشد. امروزه زنجیره مارکوف به‌عنوان روشی قدرتمند برای مدل‌سازی رخساره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و برمبنای احتمالات شرطی و ارائه ماتریس انتقال حالات است. مطالعه حاضر روی یکی از میادین هیدروکربوری جنوب  باختر ایران صورت گرفته که در آن سازند آسماری مخزن اصلی هیدروکربور را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه با استفاده از روش زنجیره مارکوف مدل‌سازی سه بخش اصلی سازند آسماری و پوش‌سنگ آن در یک مقطع به طول 12 کیلومتر و ستبرای 110 متر انجام شده است. بهترین نتیجه مدل‌سازی با استفاده از اطلاعات نه چاه و چهار افق لرزه‌ای بوده که به‌طور میانگین دقت  88 درصد را به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling with Markov Chains Methodology, Case Study: Lithofacies in a Hydrocarbon Reservoir, SW Iran

نویسندگان [English]

  • H Nikoogoftar 1
  • A Bahroodi 2
  • B Tokhmchi 3
  • G.H Norouzi 4
  • B Mehrgini 5
1 M.Sc. Student, Faculty of Mining Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Mining Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Mining, Petroleum & Geophysics Engineering, Shahrood University of Tech, Shahrood, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Mining Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
5 Ph.D. Student, Faculty of Mining Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Identifying and interpreting subsurface heterogeneities, especially Litofacies, plays definitely an important role in assessing and managing hydrocarbon resources. Variety of methods have been developed in order to model discrete features of hydrocarbon reservoirs, as Litofacies, which the majority of them have focused on intra-well modeling, and are not applicable for 2D or 3D modeling between oil wells. Furthermore, developing a novel methodology to bring a more factual reservoir facies has always been a matter of attraction, and is effective in lowering risk of decision making in different exploratory stages. These days, Markov Chains is used as a powerful tool for facies modeling. This method is based on conditional probabilistic and providing transitional matrix of states. This study is carried out on an oil field, South-West Iran; where the Asmari Formation is its main reservoir. Here, interval of the Asmari Formation and its cap rock in a 12 kilometers long section, 110 meters width, is classified into three main parts, by the means of Markov Chains modeling. The best result of modeling was obtained with nine wells and four seismic horizons that brought 87% accuracy in average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markov Chains
  • Litofacies
  • Transitional Matrix of States
  • Hydrocarbon reservoirs