مطالعه میدان تغییر شکل بعد‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 1382 بم با استفاده از تکنیک پراکنش کننده-های دائمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دکترا، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده از تداخل سنجی راداری، میدان تغییر شکل ناشی از حرکات بعد‌لرزه‌ای بم در بازه زمانی 2004 تا 2010 به دست آمده است. بدین منظور از تکنیک پراکنش کننده‌های دائمی برای تولید سری زمانی جابه‌جایی‌ها استفاده شده است. این تکنیک در مواردی که نرخ جابه‌جایی در منطقه کم بوده و پیکسل‌ها دچار عدم همبستگی زمانی می‌شوند مفید است. همچنین خطای توپوگرافی باقیمانده و اثر اتمسفر را تا حدود زیادی تصحیح می‌کند. به دلیل نرخ پایین جابه‌جایی‌های بعد‌لرزه‌ای این تکنیک برای اندازه‌گیری تغییر شکل سطح زمین بسیار مناسب خواهد بود. بررسی نتایج تغییر شکل پس از زمین‌لرزه نشان می‌دهد، ماکزیمم مقدار جابه‌جایی در جهت خط دید ماهواره و خلاف جهت خط دید ماهواره، به ترتیب 5/0±5/4 و 5/0±3/4-  سانتی‌متر است. بررسی میدان جابه‌جایی به دست آمده در این بازه زمانی بعد از زلزله، آهنگ کاهشی جابه‌جایی‌ها و نزدیک شدن به حالت میان لرزه‌ای را نشان می‌دهد. همچنین نتایج حاصل از مدل‌سازی حرکت بعد‌لرزه‌ای، نشان‌دهنده برازش توابع لگاریتمی و نمایی  به میدان جابه‌جایی به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying 2003 Bam Post-Seismic Deformation Field Based on the Persistent Scatterer Radar Interferometry Technique (StaMPS)

نویسندگان [English]

  • S Shokrzade 1
  • B Voosoghi 2
  • M Amighpey 3
1 M. Sc., K.N.Toosi University of Technology, Faculty of Geodesy & Geomatics Eng., Tehran, Iran.
2 Associate Professor, K.N.Toosi University of Technology, Faculty of Geodesy & Geomatics Eng., Tehran, Iran.
3 Ph.D., K.N.Toosi University of Technology, Faculty of Geodesy & Geomatics Eng., Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this paper, the Bam post-seismic annual deformations in period from 2004 to 2010 have been obtained using synthetic aperture radar interferometry. The time series of deformations have been constructed using Persistent Scatterer Radar Interferometry technique. When displacements rate in the area are low and the pixels are with temporal decorrelation, this technique is more effective. The technique also largely reduces the topography residuals and atmospheric delay. Because of the low rates of post-seismic displacements, this technique is very useful for measuring such earth surface displacements. The results illustrate that the maximum amount of uplift and subsidence displacements for Line Of Sight (LOS) direction during 2004 to 2010 after the earthquake are 4.5± 0.5 and -4.3± 0.5 centimeter, respectively. Comparison of displacement fields demonstrates that the displacements reduction rates are approaching to the co-seismic phase. In addition, the results of post-seismic modeling proves that displacements field, follows exponential or logarithmic function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radar interferometry
  • Post-seismic Deformations
  • Persistent Scatterer Technique
  • Interferogram
  • time series