اثر پهنه گسلی مورب‌لغز کپه‌داغ شمالی بر آرایش پلکانی کوهان‌های تاقدیس نادر در کمربند چین‌خورده- رانده کپه‌داغ

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تحلیل سبک چین‌خوردگی تاقدیس‌ها از اولین مطالعات ساختار مخازن هیدروکربوری تاقدیسی است. تاقدیس نادر در باختر زیرپهنه خاوری کپه‌داغ و بر روی فرادیواره گسل معکوس کپه‌داغ شمالی در شمال‌خاور شهر کلات نادری قرار دارد. تحلیل ساختاری این تاقدیس بر اساس داده‌های برداشت شده از هشت پیمایش ساختاری عمود بر روند اثرسطح محوری آن انجام شده است. نتایج به دست آمده از بررسی این پیمایش‌ها نشان داد که تاقدیس نادر دارای دو کوهان با آرایش پلکانی نسبت بهم است. این کوهان‌ها و دیگر چین‌های منطقه توسط دو سری گسل عرضی با روند عمومی شمال‌باختر و شمالی- جنوبی قطع شده‌اند. تحلیل هندسی تاقدیس نادر، هندسه چین‌خوردگی گسترش گسلی را برای کوهان اول و هندسه چین‌خوردگی جدایشی را برای کوهان دوم نشان می‌دهد. از آنجا که یال شمالی کوهان اول توسط گسل پنهان نادر بریده شده است هندسه این کوهان به صورت چین جدایشی گسل‌خورده نیز تحلیل شده است. گسل‌های منطقه عمدتاً روندهای متفاوت ولی سازوکار غالب راستالغز یا دارای مؤلفه کوچک‌تر راستالغز هستند تحلیل هندسی و جنبشی این گسل‌ها نشان داد که تعدادی از گسل‌های منطقه با پهنه تغییرشکل اصلی با روند شمال‌باختر، در حالی که دیگر گسل‌ها با دیگر پهنه تغییرشکل اصلی با روند شمالی-‌ جنوبی، همخوانی دارند. چنین توسعه‌ای از گسل‌های راستالغز به همراه آرایش پلکانی کوهان‌های تاقدیس نادر با یکدیگر و با سایر چین‌های منطقه، نشان دهنده تکامل ساختارهای منطقه در یک سامانه ترافشارش راست‌بر با روند عمومی شمال‌باختر ناشی از فعالیت پهنه گسلی معکوس کپه‌داغ شمالی تحلیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of North Kopeh Dagh Oblique-slip Fault Zone on the en Echelon Arrangement of the Nader Anticline Culminations in the Kopeh Dagh Fold- Thrust Belt

نویسندگان [English]

  • B Derikvand 1
  • A Yassaghi 2
1 M.Sc. Student, Department of Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor , Department of Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The folding style analysis is one of the initial investigations on hydrocarbon reservoirs anticlines. Nader Anticline is located in the western part of the Eastern Kopeh Dagh zone and on hanging wall of the North Kopeh Dagh Reverse Fault. The structural analysis of the anticline is carried out along eight structural transects across the fold. This analysis showed that the Nader Anticline has two culminations with an en echelon arrangement. These culminations as well as the other folds in the study area are cross cut by a series of NW- and N- trending strike-slip faults. The Nader Anticline first culmination is analyzed as fault propagation fold geometry, while its second culmination is examined as fault detachment fold geometry. Since the Nader Hidden Fault cuts the north limb of the first culmination; the geometry of this culmination can also be considered as faulted detachment fold. The study area faults though have different trends but they dominantly have strike-slip mechanism or  strike-slip component and thus, can be considered as Riddle shear faults. Geometric and kinematic analysis of these faults showed that a series of these faults could be considered as shear fractures related to a NW-trending PDZ, while the other faults can be examined as Riddle shears related to a N-trending PDZ. Such development of the Riddle shears faults as well as en echelon arrangement of the Nader Anticline culminations imply that the study area is structurally evolved during a NW-trending oblique-slip fault system more likely related to transpressional activity of the North Kopeh Dagh Reverse fault zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kopeh Dagh zone
  • Nader Anticline
  • North Kopeh Dagh Reverse Fault
  • Fold Geometric analysis
  • Strike-slip faulting