تعبیر و تفسیر و وارونه‌سازی داده‌های لرزه‌نگاری شبه‌سه‌بعدی در میدان نفتی فردوسی، خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران؛ شرکت مهندسی و توسعه نفت، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی‌ارشد، شرکت مهندسی و توسعه نفت، تهران، ایران

چکیده

مطالعه بر روی میدان نفتی فردوسی در خلیج فارس انجام شده است مطالعات زمین‌شناسی نشان می‌دهد این میدان نفتی در امتداد دامنه شمالی سپر عربستان قرار گرفته است که شکل ساختمانی توسط توده نمکی به وجود آمده است. مخزن اصلی نفتی این میدان، سازند فهلیان می‌باشد. به منظور انجام تعبیر و تفسیر در این میدان ابتدا با استفاده از نمودارهای صوتی و چگالی، موجک مصنوعی تهیه و با موج حاصل از  لرزه‌نگاری شبه‌سه‌بعدی در نرم‌افزار مقایسه ‌شد. سپس سر سازندها مشخص شده و نقشه‌های زمانی و عمقی تهیه گردید. پس از آن،  به وسیله نمودار پاگیری صوتی شبه حجمی با روش وارون لرزه‌ای تهیه شد. لازم به ذکر است نشانگرهای لرزه‌ای کمک شایانی در جهت برآورد خواص مخزنی سازندهای مورد مطالعه می‌نماید. در نتیجه علاوه بر آن با استفاده از نشانگرها، ساختارهای چینه‌ای (کانال) و شکستگی‌ها در این مطالعه تشخیص داده شد که برای توسعه این میدان و کاهش هزینه حفاری حائز اهمیت می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pseudo 3D Seismic Data Interpretation and Inversion In Ferdowsi Oil Field, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • M.R Asghari 1
  • M Moktari 2
  • M Arian 3
  • M.R Vanaki 4
1 M. Sc., Islamic Azad University, Research & Science Branch, Tehran; N.I.O.C. Geology & Geologyphisic Dept. Pedec Co., Tehran, Iran
2 Assistant Professor, International Institute of Earth Quick Engineering and Seismology, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Islamic Azad University, Research & Science Branch, Tehran, Iran
4 M. Sc., N.I.O.C. Geology & Geologyphisic Dept. Pedec Co., Tehran, Iran
چکیده [English]

This study has been done on “Ferdowsi” oil field, which is located on Persian Gulf. The geological studies show that the north slope of the field is situated along the Arabian shield in which its structure has been affected by the salt mass. The Fahliyan formation is the main reservoir in the field. In order to interpret seismic data, firstly by using sonic and density logs, synthetic wavelet was constructed and compared to pseudo 3D seismic data using software. Then, formation tops were picked, and time and depth maps were prepared. Acoustic Impedance pseudo 3D volumes were performed by preparing seismic inversion. It is to note that seismic attributes help greatly to estimate reservoir properties of target formation and it is useful in better identifying the reservoir and drilling wells with reduced cost impact. In addition, in this study, faults and stratigraphic features (such as channel) were recognized by seismic attributes that is important for development of the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic Interpretation
  • Seismic Inversion
  • Stratigraphic features
  • Synthetic wavelet
  • attributes
  • Acoustic Impedance