بررسی گوناگونی کرنش برشی در راستای پهنه‌ گسلی کوچ برپایه ویژگی برگوارگی‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در این پژوهش برپایه زاویه میان برگوارگی‌ها با لبه پهنه گسلی، مقدار کرنش برشی shear strain)) برای پهنه  گسلی کوچ تعیین شد. پهنه گسلی کوچ  با راستای شمالی- جنوبی در شمال خاوری بیرجند و در بخش شمال باختری پهنه‌ ساختاری سیستان قرار دارد. در درون پهنه‌ گسلی کوچ  برپایه برگوار‌گی‌های موجود که بیشتر از نوع رخ شکستگی هستند مقدار کرنش برشی (γ) محاسبه شد. کرنش برشی در بخش مرکزی پهنه گسل کوچ به بیشترین مقدار خود یعنی4  درجه می‌رسد. در بخش جنوبی و شمالی گسل کوچ مقدار کرنش برشی به 2 درجه می‌رسد. مقدار کرنش برشی از بخش مرکزی گسل کوچ به‌سوی بخش‌های شمالی و جنوبی، کاهش می‌یابد که  این موضوع گویای رشد این گسل از مرکز به‌سوی شمال و جنوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Shear Strain Variation along Koch Fault Zone Based on Study of Foliation

نویسندگان [English]

  • F Porghiasian 1
  • E Gholami 2
  • M.M Khatib 3
1 M.Sc. Student, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

In this study, value of shear strain for the Koch fault zone was determined based on the angle of foliations with the edge of the Koch fault zone. The Koch fault zone with N-S trend is located in northeast of Birjand, at the end northwest of the Sistan structural zone. In the Koch fault zone shear strain(γ) was calculated based on the foliations, which are from the types of fracture cleavage. Shear strain in central part of the Koch fault zone reaches to 4 degrees, its maximum. The value of shear strain reaches to 2 degrees in southern and northern parts of the Koch fault. The value of shear strain decreases from central part of the Koch fault towards the northern and southern parts. The latter indicates the growth of the fault from the central to the northern and southern parts. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foliation
  • Shear Strain
  • Sistan Structural Zone
  • Strike Slip Fault
  • East Of Iran