بررسی نو‌زمین‌ساخت پهنه گسلی مشا- شمال تهران برپایه ویژگی‌های ریخت‌زمین‌ساختی، البرز مرکزی، شمال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

5 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

گسترش ساختاری تحت تأثیر فعالیت‌های زمین‌ساخت جنبا به‌ دگرشکلی عارضه‌های زمین‌ریختی می‌انجامد. پهنه گسلی مشا- شمال تهران در لبه جنوبی البرز مرکزی شامل ساختارهای زمین‌ساختی شاخصی است. در این راستا مطالعه بر روی نشانه‌های ریخت‌زمین‌ساختی، روش مناسبی در ارزیابی فعالیت‌های زمین‌ساخت نسبی ناحیه است. در این پژوهش 6 شاخص ریخت‌سنجی مهم در نظر گرفته شده است که عبارتند از: شاخص طول - شیب آبراهه(SL) ، انتگرال فراز‌‌سنجی (Hi)، عدم تقارن حوضه زهکشی(Af) ، شکل حوضه زهکشی (Bs)، نسبت عرض  کف دره به ارتفاع آن(Vf)  و پیچ‌و‌خم پیشانی کوه (Smf). محاسبه و ارزیابی این شاخص‌ها 3 رده از فعالیت زمین‌ساخت نسبی ناحیه را از فعالیت کم تا زیاد مشخص می‌‌کند. بر این پایه، بیشتر حوضه‌های زهکشی که رده بالا از این فعالیت را نشان می‌دهند، با گسل‌های اصلی لبه جنوبی البرز مرکزی منطبق هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neotectonic Analysis of Mosha-North Tehran Fault Zone, Based on Morphotectonic Features, Central Alborz, Northern Iran

نویسندگان [English]

 • N Bagha 1
 • M Ghorashi 2
 • M Arian 3
 • M Pourkermani 4
 • A Solgi 5
1 Ph.D., Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Structural development, caused by active tectonics leads to deformation of morphology features. The Mosha-North Tehran fault zone, located in south edge of the Central Alborz consists of significant tectonic structures. Hence, study on morphotectonic signs is a proper method for evaluation of relative tectonic activities in the area. In this research, six main morphometric indices such as stream length-gradient (SL), drainage basin asymmetry (Af), hypsometric integral (Hi), ratio of valley-floor width to valley height(Vf), drainage basin shape (Bs), and mountain front sinuosity(Smf)were considered. The computations and probes of these indices indicate three classes of relative tectonic activity in the study area from low to high level. Consequently, the drainage basins with high class of tectonic activity mostly coincide with the main faults in south edge of the Central Alborz.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Relative Activity
 • Morphometric Indices
 • Morphotectonic
 • Drainage Basin
 • Uplift
 • Mosha Fault