اثرهای رویداد سیمرین میانی در شمال خاور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

عملکرد رویداد سیمرین میانی در کوه‌های بینالود خاوری، نواحی باختر و جنوب باختر مشهد تا شمال خاوری نیشابور در فیلیت‌های مشهد و نیز در ناحیه آق‌دربند قابل پیگیری و بررسی است. در ناحیه‌ بینالود، این رویداد دگرگونی در شرایط رخساره پرهنیت- پومپله‌ایت تا زیرین شیست سبز، رسوبات تخریبی شیلی و ماسه‌سنگی معادل گروه شمشک را که به‌ صورت مولاس‌های پس از کوهزاد سیمرین پیشین در یک حوضه پشت کمانی به سن رتین- لیاس در جنوب باختری مجموعه سنگ‌های دگرگون مشهد رسوب کرده‌اند، تحت تأثیر قرار داده و آنها را به اسلیت، فیلیت و ماسه‌سنگ‌های کم دگرگون تبدیل کرده است. چین‌خوردگی‌های تنگ تا باز به‌همراه برگوارگی سطح محوری و همچنین ریزچین‌ها، در اثر دگرشکلی مرتبط با این رویداد شکل گرفته‌اند. روند اصلی این ساختارها شمال باختری- جنوب خاوری هستند. رویداد سیمرین میانی به دلیل درجه دگرگونی و دگرشکلی به نسبت پایین‌تر، تأثیر قابل توجهی روی سنگ‌های دگرگون و دگرشکل شده پیشین (رویداد سیمرین پیشین) نگذاشته است. بالا آمدگی و فرسایش سنگ‌های متأثر از رویدادهای سیمرین پیشین و میانی، تشکیل حوضه‌های میان کوهی در بخش درونی کوه‌های بینالود را به دنبال داشته است. در ناحیه آق‌دربند نیز سنگ‌های سازند سینا از گروه آق‌دربند توسط رویداد سیمرین میانی دچار چین‌خوردگی شده و به‌ صورت دگرشیب توسط سازند کشف‌رود پوشیده شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Mid-Cimmerian Event in North East of Iran

نویسنده [English]

  • M.R Sheikholeslami
Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The effects of the Mid-Cimmerian event in the BinaludMountains can be investigated in the Mashhad Phyllite around Mashhad and in the Aghdarband Group in the Aghdarband area. In the Eastern Binalud, this event acted in prehnite-pumpellyite to lower greenschist facies and influenced the Shemshak group, which deposited as a post Early Cimmerian molasse blanket in a Rhaetian–Lias back-arc basin. The result is transformation of these sediments into the slate, phyllite and metasandstone. Tight to open folds, axial plane foliations and crenulation folds with NW-SE trending are the Mid-Cimmerian deformational structures. Due to the lower grade of metamorphism and deformation, there isn’t any important effect of this event on the rocks, which were previously deformed and metamorphosed by the Early Cimmerian event. The exhumation and erosion of deformed rocks by the Early and Mid-Cimmerian events generated the intramontane basins in the internal part of the eastern BinaludMountains. In the Aghdarband area, this event is characterized by folding of the Sina Formation from the Aghdarband Group, which is unconformably overlain by the Kashafroud Formation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Binalud
  • Mid-Cimmerian Event
  • deformation
  • Metamorphism