تعیین جهت‌داری ناپیوستگی‌ها با استفاده از روش فتوگرامتری مطالعه موردی: معدن شماره 1 گل‌گهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان؛واحدزمین‌شناسی و ژئوتکنیک، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، سیرجان، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی کارایی روش فتوگرامتری در تعیین جهت‌داریناپیوستگی‌ها است. استفاده از روش فتوگرامتری به عنوان روشی مکمل در تشخیص ناپیوستگی‌ها در روش‌های خط برداشتدر حال افزایش است. در روش خط برداشتبه دلیل عدم دسترسی، امکان برداشت ناپیوستگی‌های موجود در بخشبالایپله‌سنگی (که ممکن است دارای ویژگی‌های متفاوت از بخش پایینیپله باشند) میسر نیست. از طرف دیگر در این روش امکان برداشت ناپیوستگی‌هایی بیشتر است که زاویه‌ای نزدیک‌تر به قائم با خط برداشت داشته باشند و ناپیوستگی‌هایتقریباً موازی با خط برداشت شانس کمتری برای برداشت شدن دارند.با استفاده از دو روش یادشدهناپیوستگی‌ها در یک پله سنگی در معدن شماره 1 گل‌گهر سیرجان برداشت شد. در روش خط برداشت 42 ناپیوستگی و در روش فتوگرامتری 258 ناپیوستگی برداشت شد. در روش خط برداشت 2 دسته‌درزه و در روش فتوگرامتری 3 دسته‌درزه تشخیص داده شد. دو دسته درزه J1 و J2 در هر دو روش با تفاوت کمی در جهت‌داری وجود دارند. اما دسته‌درزه J3 که یک دسته درزه بحرانی از منظر پایداری شیب است فقط در روش فتوگرامتری برداشت شد. همچنین نتایج نشان داد از آنجاییکه در روش فتوگرامتریبرای تعیین میانگین جهت‌دارییک صفحه ناپیوستگی از تعداد زیادی از نقاط آن صفحه استفاده می‌کند، دارایجهت‌داری دقیق‌تری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Discontinuitiy Orientation Using Photogrammetric Method (Case Study:GolgoharMineNo. 1)

نویسندگان [English]

  • H.R Mohammadi 1
  • H Mansouri 2
  • H Jalalifar 2
1 Ph.D.Student, Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, ShahidBahonar University of Kerman, Kerman; Geology and GeotechnicDivision,Golgohar Mining and Industerial Company, Sirjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, ShahidBahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the performance of photogrammetric method for determining the orientation of the discontinuities. The application of photogrammetric method for surveying discontinuities is applied as useful method. In the scanline method because of topographic constraints, disontinuities in the top part of the bench can not be measured. In addition, in this method when the angle between the discontinuities and scanline approaches to 90 degrees the discontinuities have more chance to sample. The discontinuities in a rock outcrop in the Golgohar mine No. 1 in Sirjan were sampled using the two described methods. In the scanline method, 42 discontinuities and in the photogrametric method, 258 discontinuities were sampled. In the scanline method, two joint sets and in the photogrametric method three joint sets were recognized. The two joint sets J1 and J2 are similar in the two methods showing a small difference. However, the joint set J3, which is the most critical joint set in the view of slope stability, was only sampled by the photogrametric method. Since the photogrammetric method uses many points in the plane of discontinuity, it is more precise for determining the mean orientation of discontinuities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discontinuity Orientation
  • Scan Line Method
  • slope stability
  • Photogrammetric Method
  • GolgoharMine No. 1