نقشه‌برداری مناطق دگرسانی معدن طلای اپی‌ترمال داشکسن (ساری‌گونای) با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده ASTER و تجزیه XRD

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه در فاصله 42 کیلومتری شمال خاور شهرستان قروه، در استان کردستان و در پهنه دگرگونی- ماگمایی سنندج- سیرجان جای گرفته است. در این پهنه افزون بر معدن طلای اپی‌ترمال داشکسن، معادن طلای مهم زره‌شوران و آق‌دره نیز قرار دارد. دگرسانی‌های منطقه به‌ترتیب اهمیت عبارتند از: سرسیتی (فیلیک)، آرژیلیک، سیلیسی و پروپیلیتیک. در این مطالعه دگرسانی‌های فیلیک و آرژیلیک هدف قرار گرفت و با روش‌های مختلف پردازش تصاویر ماهواره‌ای مانند ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی و روش کروستا و در پایان با روش نقشه‌بردار زاویه طیفی، گسترش دگرسانی‌ها و همچنین اکسید‌های آهن منطقه تشخیص داده شد. به منظور درستی میان مشاهدات صحرایی و نتایج پردازش نرم‌افزاری از تجزیه پراش پرتو ایکس (XRD) به عنوان ابزار کنترلی استفاده و کانی‌های شاخص هر پهنه شناسایی شد و همچنین مقایسه منحنی‌های استاندارد با منحنی‌های منطقه مورد مطالعه نیز برای تأیید نتایج به دست آمده، به کار گرفته شد. در نتیجه این روش در شناسایی مناطق دگرسانی و تهیه نقشه از آنها مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping of Hydrothermal Alteration of Dashkasan (Sari Gunay) Epithermal Gold Mine using ASTER Sensor Images and XRD Analysis

نویسندگان [English]

  • M Maanijou 1
  • N Puyandeh 2
  • A.A Sepahi 3
  • S Dadfar 4
1 Associate Professor, Department of Geology, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran
2 M.Sc. Student, Department of Geology, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran
3 Professor, Department of Geology, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran
4 Ph.D. Student, Department of Geology, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The study area is located at 42 km NE of Qorveh city, in KordestanProvince and in the Metamorphic– Magmatic Sanandaj-Sirjan Zone. There are other important gold mines such as the Zarshouran and Aghdarreh mines in this zone. The most important alterations of the region are sericitic (phyllic), argillic, silicification and propylitic respectively. Therefore, in this research, the phyllic and argillic alterations were the main purpose and by using different techniques of images processing of satellite images such as: False Color Composition, Band Ratio, Principal Component analysis, Crosta and finally by Spectral Angle Mapper methods iron oxides and development of alterations have been recognized. For accuracy between field evidences and results of software processing, X-Ray Diffraction analysis were used for controlling and recognizing the index minerals of each zone. Then, the comparison between standard and the study area curves were done to confirm the obtaining results. Finally, this method was effective in recognizing and mapping of the hydrothermal alterations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alteration
  • Aster
  • Dashkasan
  • Epithermal gold
  • Qorveh
  • Sanandaj- Sirjan zone