آنالیز خطوارگی در رخنمون‌های آهکی و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج (مورد مطالعه : معادن سنگ ساختمانی کرمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

یکی از اساسی‌ترین مسائل در اکتشاف و استخراج معادن سنگ ساختمانی، شناسایی و مدل‌سازی ناپیوستگی‌ها است. عموماً در معادن سنگ ساختمانی، آنالیز ناپیوستگی‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در مراحل استخراج مسائل بسیاری را به‌وجود می‌آورد.  این پژوهش به بررسی و مطالعه ناپیوستگی‌ها در رخنمون‌های آهکی  در مقیاس تصاویر ماهواره‌ای پرداخته است. معادن سنگ ساختمانی اطراف کرمان در واحدهای آهکی مربوط به دوره کرتاسه قرار گرفته‌اند. مطالعات زمین‌شناسی نشان می‌دهد که توسعه خطوارگی‌ها ناشی از عملکرد دو سیستم گسلش )امتدادلغز و نرمال( بوده است. گسلش نرمال عملکرد بارزی دارد و سبب توسعه شدید ناپیوستگی‌ها در معادن سنگ ساختمانی شده است. برای آنالیز خطوارگی‌ها در ابتدا با استفاده از نرم‌افزار Envi تصویر باند 8 سنجنده ETM+ در سه جهت 45، 90 و 315 درجه فیلتر شد و سپس با استفاده از نرم‌افزار ArcMap  ویژگی‌های خطوارگی‌ها (همچون جهت‌گیری، طول، تقاطع و تعداد خطواره‌ها) در محیط GIS تعیین و نقشه خطوارگی و نقشه تراکم برای هر رخنمون تهیه شد. مقایسه ویژگی‌های خطوارگی در روش GIS و بازدید صحرایی یک تطابق بالا بین دو روش را ثابت می‌کند. نتایج این مطالعه، شکستگی شدیدی را در رخنمون‌ها نشان می‌دهد.  می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر رخنمون ها ریسک بالایی برای استخراج نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lineament Analysis in Limestone Outcrops and its Importance on Extraction Optimization (Case Study: Ornamental Stone Quarries, Kerman)

نویسندگان [English]

  • F Hamzeh 1
  • SH Shafiei Bafti 2
1 M.Sc., Department of Mining Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

One of the most basic problems in the exploration and extraction of the ornamental stones quarries is the recognition and modeling of the discontinuities. Generally, in the most of the ornamental stones quarries, analysis of the discontinuities is not considered. This study is dealt with the discontinuities analysis in the limestone outcrops. The Kerman ornamental stones quarries are located at the Cretaceous limestone. Geological study shows a development of lineaments due to effect of two faults systems. Normal faults have a dominated feature and cause an intensive fracturing in the ornamental stones quarries. In order to analysis of the lineaments, ETM+ image was filtered by use of ENVI software in the orientations of 45,90 and 315 degree and then with use of ArcMap software ,characteristics of discontinuities(e.g. orientation , length, intersection and number of lineaments) have identified in GIS, and map of lineaments density was prepared for each outcrop. The comparison of lineaments characteristic in GIS and field observation reveals a high coincidence between two method . The results of this study show an intensive fracturing in the outcrops. It is concluded that most of outcrops show a high risk for extraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of Lineaments
  • Limestone outcrops
  • Kerman ornamental stones quarries