ارزیابی ویژگی‌های ژئوشیمیایی مواد آلی سازندهای پابده و گورپی میدان نفتی نصرت در جنوب خاور خلیج فارس با استفاده از پیرولیز راک ایول6 و کروماتوگرافی گازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

4 کارشناسی ارشد، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه به منظور ارزیابی ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازندهای پابده و گورپی در چاه NH-01 در میدان نفتی نصرت تجزیه‌های ژئوشیمیایی انجام شد. این تجزیه‌ها به ترتیب اولویت شامل راک ایول، استخراج بیتومن، جداسازی برش‌های هیدروکربنی و کروماتوگرافی گازی (GC) بودند که روی نمونه‌های تهیه شده از خرده‌های حفاری (Cutting) صورت گرفت. نتایج ژئوشیمیایی نشان‌دهنده این هستند که نوع کروژن نمونه‌ها ترکیبی از انواع II-III است که تمایل بیشتر به کروژن نوع II (توانایی تولید نفت بیش‌تر) دارد و بیانگر وجود مواد آلی با منشأ دریایی و همراه با کمی مواد آلی با منشأ خشکی در سازندهاست. ماده آلی این نمونه‌ها در محیطی با شرایط احیایی- نیمه احیایی نهشته شده‌اند. در مجموع نمونه‌های سازند پابده پتانسیل هیدروکربنی ضعیف تا خوب دارند و وارد پنجره نفت‌زایی شده‌اند و از دید شاخص پتانسیل سنگ منشأ یک سنگ منشأ مناسب به شمار می‌روند در حالی که سازند گورپی با وجود بلوغ مناسب بر خلاف سازند پابده از دید پتانسیل، جزو سنگ‌های منشأ ضعیف به شمار می‌رود نتایج حاصل از تجزیه‌ جداسازی برش‌های هیدروکربنی نشان می‎دهد که در بیشتر نمونه‌ها مقدار برش پارافین بالا بوده که معرف پارافینیک بودن این نمونه‌هاست. همچنین مواد آلی موجود در نمونه‌های سازندهای پابده و گورپی به‎صورت برجازاست و هیچ گونه آلودگی در آنها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemical Evaluation of Organic Matter of the Pabdeh and Gurpi Formations in Nosrat Oil Field, SE Persian Gulf, Using Rock-Eval VI and Gas Chromatography

نویسندگان [English]

  • M Sadeghi 1
  • M.R Kamali 2
  • R Ghavami Riabi 3
  • B Qorbani 4
1 M.Sc., School of Mining, Petroleum and Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Associate Professor, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, School of Mining, Petroleum and Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
4 M.Sc., Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, rock samples from the pabdeh and Gurpi formations of well#NH-01 in the Nosrat Oil Field subjected to geochemical evaluation techniques using Rock-Eval pyrolysis, bitumen extraction, Column Chromatography and gas chromatography. The result of geochemical study indicates Kerogen type II and III. However, most samples tend to related kerogen Type II suggesting that source rock was deposited in the anoxic to suboxic environments and most organic matter derived from marine and partly from terrestrial sources. The pabdeh Formation shows fair to good hydrocarbon potential and has already entered oil generation window, whereas the Gurpi Formation has Poor to fair hydrocarbon potential. The Gas chromatography conducted on these samples indicates that most samples are rich in saturated hydrocarbons and also suggests organic matter of the pabdeh and Gurpi formations are all indigenous. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Source Potential Index
  • Rock Eval Pyrolysis VI
  • Pabdeh And Gurpi Formations
  • Gas Chromatography
  • Nosrat Oil Field