اسفنج‌های اسفینکتوزوئن تریاس بالایی، بخش حوض‌خان از سازند نایبند در جنوب باختری نایبندان (خاور ایران مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

رسوبات تریاس بالایی ایران مرکزی با سازند نایبند شناخته می‌شود و مجموعه‌ای از رسوبات کربناته و تخریبی است که به عضوهای مختلفی تقسیم شده است. عضوهای کربناته شامل بخش‌های بیدستان و حوض‌خان می‌باشد که دارای زیا و فلورای متنوعی است. به منظور مطالعه و شناسایی زیستمندان موجود در رسوبات بخش حوض‌خان از سازند نایبند در جنوب باختری نایبندان، دو برش در منطقه نایبندان انتخاب شد. یکی در جنوب ‌باختری دیگ‌رستم، و دیگری در جنوب باختری مقطع تیپ، که به صورت سیستماتیک نمونه‌بردای شده‌اند. از نقاط مختلف منطقه نمونه‌برداری غیرسیستماتیک نیز انجام شد که به شناسایی جلبک، روزن‌بر و اسفنج‌های مختلفی انجامید. این مقاله به معرفی اسفنج‌های اسفینکتوزوئن:Nevadathalamia variabilis, Amblysiphonella sp., Discosiphonella sp., Kashanella irregularis, Paradeningeria alpina, Tabasia maxima, Tabasia media, Tabasia minima از عضو حوض‌خان می‌پردازد. همچنین مطالعات سنگ‌شناختی به همراه ساختمان‌های رسوبی و میکروفاسیس‌های مطالعه شده، گویای تشکیل عضو حوض‌خان در یک دریای کم‌ژرفا در نزدیکی ساحل می‌باشد. گاهی شرایط برای رشد موجودات ریف‌ساز فراهم بوده و در نتیجه ریف‌های پراکنده و کوچکی را در عضو حوض‌خان در ناحیه شکل داده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Upper Triassic Sphinctozoan Sponges of the Howz-e Khan Member of the Nayband Formation, Southwest of Naybandan, East Central Iran

نویسندگان [English]

  • K Rashidi 1
  • B Saberzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student, Ferdowsi University of Mashhad, International Campus, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Upper Triassic sediments in the Central Iran are known as Nayband Formation. They are a set of carbonatic and detritic sediments that can be divided into several members. The carbonatic Bidestan and Howz-e Khan members contain a diverse fauna and flora. In order to study and identify the taxonomic inventory of the Howz-e Khan member, two profiles were studied in the Naybandan area. The first one is located in southwest of Dig-e Rostam and the second one in southwest of the type locality, which were both sampled systematically. Moreover, unsystematic samples were taken from different parts of the area, which led to the recognition of various algae, foraminifera and sponges. This paper introduces the following sphinctozoan sponges: Nevadathalamia variabilis, Amblysiphonella sp., Discosiphonella sp., Kashanella irregularis, Paradeningeria alpina, Tabasia maxima, Tabasia media, and Tabasia minima.Thelithological and sedimentary structures as well as the microfacies indicate that the Howz-e Khan member has been formed in a shallow marine, near the coastal environment. These circumstances provided perfect conditions for patch-reef-forming organisms (here: sphinctozoan sponges) in the carbonates of the Howz-e Khan member. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upper Triassic
  • Sphinctozoan
  • Sponges
  • Howz-e Khan
  • Nayband Formation
  • Central Iran