معرفی، تافونومی و بوم‌شناسی دیرینه اویسترهای آپتین پسین- سنومانین پیشین (خانواده Gryphaeidae) در منطقه بساب، شمال باختری کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

نهشته‌های آپتین پسین- سنومانین پیشین با ستبرای زیاد و لیتولوژی غالب مارن و آهک، در شمال باختری شهرستان کرمان مورد نمونه‌برداری و مطالعه و بررسی قرار گرفتند. توالی مطالعه شده در منطقه بساب، دارای ضخامت 380 متر بوده و با توجه به ویژگی‌های سنگ‌شناسی به 4 واحد غیررسمی و مجزا به نام‌ مارن‌های بساب زیرین، آهک بساب زیرین، مارن‌های بساب بالایی و آهک بساب بالایی تقسیم شده است. برش بساب با ناپیوستگی هم‌شیب روی ماسه‌سنگ‌های ژوراسیک (لیاس) قرار گرفته و مرز بالایی از نوع فرسایشی و بوسیله نهشته‌های نئوژن پوشیده شده است. از مجموع ماکروفسیل‌های موجود در این برش، اویسترها که متعلق به سه خانواده Palaeolophidae, Gryphaeidae و Ostreidae می‌باشند، از همه فراوان‌ترند. خانواده Gryphaeidae با 81 درصد، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می‌دهدکه در این مقاله به آن پرداخته می‌شود. در این تحقیق، از این خانواده، 7 جنس و گونه گزارش می‌شود. مطالعات بوم‌شناسی دیرینه و بررسی آثار تافونومی موجود در سطح نمونه‌ها، نشان می‌دهد محیط رسوبگذاری آن زمان، محیطی گرم، کم عمق (لیتورال و ساب لیتورال) و دارای انرژی بالا بوده است. اویسترهای منطقه مورد مطالعه شباهت بسیاری با مجموعه‌های گزارش شده از مصر از حوضه  Wadi Qena  دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction, Taphonomy and Palaeoecology of late Aptian- Early Cenomanian Oysters (Family: Gryphaeidae), Basab Area, Northwest of Kerman

نویسندگان [English]

  • L Asghari 1
  • M.R vaziri 2
  • A Arab 3
1 M.Sc, Department of Geology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Associate Professor, Department of Geology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

The thick layers of late Aptian- early Cenomanian deposits in the northwest of Kerman, which consist of mainly marl and limestone has been sampled and studied. The thickness of the succession in the Basab area is 380 meters and is subdivided into 4 distinct and informal units that named Lower Basab Marl, Lower Basab Limestone, Upper Basab Marl and Upper Basab Limestone. The base of this section overlies paraconformably the Jurassic (Liassic) sandstones, while the upper boundary is an erosional surface and covered by the Neogene deposits. Among the macrofossil assemblages that found in this section, the Oysters that belong to three families of Gryphaeidae, Palaeolophidae and Ostreidae are more abundant. The Gryphaeidae family with 80% is more abundant than other families and discussed in this paper. Seven genera and species of this family are reported. Palaeoecological studies and taphonomy effects on the surface of specimens show a warm, shallow environment (intertidal and sublittoral) with a high energy during the deposition of the strata. The Oysters in studied area is very similar to those specimens reported from Egypt in the WadiQenaBasin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Late Aptian- Early Cenomanian
  • Oysters
  • Palaeoecology
  • Taphonomy
  • Basab
  • Kerman
  • Iran