رخساره‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند قم در شمال خاوری دلیجان- شمال ‌باختری ایران مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

نهشته‌های سازند قم به سن الیگوسن در شمال باختری ایران مرکزی (شمال خاور دلیجان)، در امتداد شمال خاوری- جنوب باختری گسترش یافته‌اند. 4  عضو‌سازند قم در ناحیه مورد مطالعه (بی‌نام، a، b و c1) به طور عمده از سنگ‌آهک‌‌مارنی، سنگ‌آهک، سنگ‌آهک ماسه‌ای و مقادیر ناچیزی ماسه‌سنگ تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند سرخ زیرین به صورت ناپیوستگی همشیب و مرز بالایی آن توسط رسوبات آبرفتی پوشیده شده است. با توجه به مجموعه روزن‌بران بنتیک سن سازند قم در این ناحیه، الیگوسن          (روپلین- شاتین) تعیین شده است. بررسی سنگ‌نگاری رسوبات ناحیه مورد مطالعه منجر به شناسایی 12 ریزرخساره کربناتی و 1 رخساره ماسه‌سنگی شده‌که احتمالاً در یک رمپ هموکلینال و در 4 زیر محیط رسوبی پهنه جزرومدی، لاگون، سد بیوکلاستی و دریای باز برجای گذاشته شده است. آنالیز چینه‌نگاری سکانسی سبب شناسایی 8 سکانس رسوبی رده سوم شد که توسط مرزهای سکانسی نوع 1 و 2 محصور شده‌اند. مقایسه منحنی تغییرات سطح نسبی آب دریا در این منطقه با منحنی تغییرات جهانی سطح آب دریا، مرزهای سکانسی زیرین و بالایی این سازند و مرز روپلین- شاتین، انطباق قابل قبولی را با تغییرات جهانی سطح آب دریا نشان می‌دهند و عدم انطباق مرز‌های سکانسی دیگر به فعال بودن حوضه رسوبی قم از نظر زمین‌ساخت و تغییرات محلی سطح آب دریا نسبت داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sedimentary Facies and Sequence Stratigraphy of Qom Formation Deposits in NE Delijan,NW Central Iran

نویسندگان [English]

  • M Karavan 1
  • A Mahboubi 2
  • H Vaziri-Moghaddam 3
  • R Moussavi-Harami 2
1 M. Sc., Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor, Department of Geology, University of Esfahan, Esfahan, Iran
چکیده [English]

The Oligocene Qom Formation deposits in NW Central Iran (NE Delijan) are widespread in NE-SW trend.Four members of the Qom Formation (unknown, a, b& c1) in the study area consist of mainly marly limestone, limestone, sandy limestone and a minor amounts of sandstone. It disconformablyoverliesthe Lower Red Formation and the upper boundary is covered by the recent alluvium. Based on the benthic foraminifers assemblage, these deposits are attributed to Oligocene (Rupelian- Chattian). Petrographic considerationled to identification of 12 carbonatemicrofacies and one sandstone facies that may have been deposited in a homoclinal ramp and in 4 sub environments including tidal flat, lagoon, bioclastic bar and open marine. Sequence stratigraphy analysis led to identification of 8 3rdordersdepositional sequences bounded by type I and type II sequence boundaries. Comparison between interpreted relative sea level curve with global sea level curve showsreasonable correlation with the lower and upper sequence boundaries of this formation and also Rupelian- Chattianboundary and the differences in other sequence boundaries can be related to local tectonic activity in the sedimentary basin of Qom Formation and the local sea level changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qom Formation
  • Oligocene
  • Sedimentary Facies
  • Sedimentary Environment
  • Sequence Stratigraphy