بررسی نقش بافت انیدریت در زون تولیدی سازند آسماری در میدان منصوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران

3 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، ایران

چکیده

تبخیری‌ها شامل طیف گسترده‏‏ای از نهشته‏های شیمیایی هستند که در سطح یا نزدیک سطح زمین از شورابه‏های تغلیظ شده به‌وسیله تبخیر حاصل می‏شوند. فرایندهای دیاژنزی از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که در کیفیت مخازن هیدروکربنی می‌توانند مؤثر باشند. مخزن آسماری در میدان منصوری با سن الیگومیوسن متشکل از توالی کربناتی و آواری است که کیفیت مخزنی این نهشته‌ها متأثر از فرایندهای دیاژنزی در طول زمان است. از مهم‌ترین این فرایندها تشکیل سیمان انیدریت است که به‌صورت لایه‏ای، پویکیلوتوپیک، پرکننده خلل و فرج و فراگیر، گرهکی اولیه، گرهکی دفنی، بلورهای پراکنده، پرکننده شکستگی و رگچه‏‏ای در مخزن گسترش دارد. گسترش سیمان انیدرت بر روی کیفیت مخزنی تأثیر منفی دارد. از سوی دیگر قابلیت انحلال بالای این سیمان نسبت به سیمان‌های کربناتی می‌تواند دارای اثری مثبت در افزایش کیفیت مخزنی باشد. تأثیر متقابل فرایندهای دیاژنزی و بافت انیدرت در افزایش یا کاهش ویژگی‌های مخزنی سازند آسماری دیده می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که انیدریت (در طی دیاژنز) بیشترین نقش را به‌شکل بافت‏های فراگیر پرکننده خلل و فرج و فابریک پویکیلوتوپیک در کاهش کیفیت مخزن داشته است. ولی فرایندهایی مانند انحلال نقش اصلی را در افزایش کیفیت مخزن در سازند آسماری در میدان منصوری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Role and Texture of Anhydrite in Production Zone of Asmari Formation in Mansuri Oil Field, Zagros, Iran

نویسندگان [English]

  • M Kavianpor sangno 1
  • A Namdarian 1
  • S.R mousavi-Harami 2
  • A Mahboubi 2
  • A Omidpour 3
1 M.Sc., Faculty of Basic Sciences, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Faculty of Basic Sciences, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Ph.D. Student, Department of Geology, National Iranian South Oil Company, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Evaporites include wide range of chemical deposits, which are precipitated in surface or near surface, from the concentrated brine by evaporation. Diagenetic processes are important factors can effect on reservoir quality. The Oligo-Miocene Asmari reservoir comprise of siliciclastic and carbonate sequences in the Mansouri Oil Field and reservoir quality of these rocks are affected by diagenetic processes during the time. One of the most important processes is anhydrite cement, which spread as layer, poikilotopic, pores filler and pervasive, early nodular, nodular- burial, scattered crystals, fracture and vein filler in the reservoir. Spread of anhydrite cement has a negative impact on the reservoir quality. On the other hand, the higher solubility of anhydrite cement than carbonate cement can have a positive effect on the reservoir quality. The Interplay of digenetic processes and anhydrite texture is visible in increasing or decreasing of characteristics of the Asmari reservoir. The result of this study shows that anhydrite (during diagenesis) as a cement with poikilotopic fabric and pervasive texture of porosity filler has the most important role in reduction of  reservoir quality, but the processes such as dissolution has the main role in increasing of reservoir quality of the Asmari Formation in the Mansouri Oil Field.                                                       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mansuori Oil Field
  • Asmari Formation
  • Evaporates mineral
  • Anhydrate texture
  • Diagenes