تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس کرباسی، فارس داخلی- زاگرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، سمنان، ایران

چکیده

تاقدیس کرباسی حدفاصل باختر- شمال باختر شهرستان جهرم، در فاصلة40 کیلومتری شمال باختری تاقدیس گازی آغار و در ناحیه فارس داخلی قرار دارد. این تاقدیس دارای ساختمانی نامتقارن است و گسله‌هایی با تغییر مکان طولی زیاد در سطح این ساختمان دیده می‌شود. به سبب اهمیت مقایسه چین‌ها و شناسایی الگوهای چین‌خوردگی در سیستم‌های مختلف، تحلیل و توصیف عناصر سبک چین ضروری و یکی از بخش‌های اصلی در مطالعات ساختاری به شمار می‌آید. هدف از این پژوهش، تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس‌کرباسی واقع در ناحیه فارس داخلی، به منظور پیشبرد اهداف اکتشافی مواد هیدروکربوری است. نرم‌افزارهای مورد استفاده در این پژوهش Tectonics FP، Global mapper و نرم‌افزارهای مرتبط با Geo Modelling هستند.تحلیل عناصر سبک چین در بخش‌های مختلف تاقدیس‌کرباسی، مؤید تغییراتی از نظر الگوی چین‌خوردگی در این تاقدیس است. این تغییرات از نظر سبک چین‌خوردگی در بخش باختری متمایز از دیگر بخش‌ها است. همچنین بر اساس استریوپلات‌های تهیه شده، محور و سطح محوری در بخش باختری تاقدیس، تغییراتی عمده ای را نشان می‌دهند. در منطقه مورد مطالعه، سازند دشتک به عنوان واحد جدایشی میانی، نقش عمده‌ای را در رابطه با هندسه چین‌خوردگی ایفاء می‌کند. بر پایه نتایج به‌دست آمده به نظر می‌رسد بخش باختری تاقدیس، دگرشکلی بیشتری را متحمل شده است. احتمال دارد در این بخش، گسل نظام‌آباد سبب چرخش پلانژ باختری تاقدیس به سوی شمال و ایجاد تأثیراتی روی این تاقدیس شده است. همچنین بر اساس مدلسازی انجام شده، یک گسل درجه دوم مرتبط با گسل نظام آباد معرفی و معلوم شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Elements of Fold Style in the Karbasi Anticline, Interior Fars Region, Zagros

نویسندگان [English]

  • Z Maleki 1
  • M Arian 2
  • A Solgi 1
  • M.A Ganjavian 3
1 Assistant Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

The Karbasi anticline is located to the west-northwest of the Jahrom town, and 40 km to the northwest of Aghar gas anticline in interior Fars region. The anticline has an asymmetric structure, and some faults with large strike separations are observed in it. Because of the importance of comparison between the folds, and understanding folding patterns in different systems, analysis and description of basic elements of fold style is considered as a major components in structural studies. The aim of this study is to analyze the elements of fold style in the Karbasi anticline located in the interior Fars, in order to contribute to the exploration goals of hydrocarbon. The software used in this study include Tectonics FP, Global Mapper, and software related to Geo Modelling. Analysis of fold style elements in the different parts of the Karbasi anticline indicates changes in the pattern of folding. The changes in the western part of the Karbasi anticline is different from other parts of the anticline. Based on prepared stereoplots, fold axis and axial plane show major changes in the western part of the anticline. In the study area Dashtak Formation as a middle detachment unit plays a major role in development of the geometry of folds. Based on our results, it seems the western part of the anticline is affected by more deformation. It is probable that in this part, the Nezam-Abad fault has caused rotation of the western plunge of the fold towards north, and has affected the Karbasi anticline. Based on the modeling done for the study area, a secondary fault is indicated related to the Nezamabad fault.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karbasi Anticline
  • Fold style
  • Folding geometry
  • Nezamabad fault