بررسی شواهد تشکیل حوضه کششی در منطقه رستم‌آباد، استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز،‌ ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

گستره رستم‌آباد در پهنه ساختاری البرز باختری قرار دارد و بخشی از سامانه گسلی راستالغز چپ‌بر پهنه گسله لاهیجان به شمار می‌آید. این گستره به صورت یک حوضه فرونشسته بر روی مدل‌های رقومی ارتفاع دیده می‌شود. این پژوهش، با انجام عملیات صحرایی، استفاده از فناوری‌های سنجش از دور و روش‌های آماری، به بررسی هندسه و تحلیل جنبش‌شناختی گسل‌های گستره رستم‌آباد می‌پردازد و تلاش دارد تا با بهره‌گیری از شواهد ساختاری و ریخت‌شناسی موجود به معرفی یک حوضه واگشوده در گستره بپردازد. بنا بر نتایج حاصل از این پژوهش، رستم آباد در محل همپوشانی دو پاره گسل با سازوکار حرکتی راستالغز چپ‌بر و آرایش چپ‌گام نسبت به هم، قرار گرفته است. گسل‌های عادی فراوان، شکستگی‌های کششی، الگوی رمبوئدری، نهشتگی گسترده آبرفت‌ها و تزریق دایک‌های آذرین در سنگ ماسه‌های جوان گستره فروافتاده رستم آباد بیانگر رژیم زمین‌ساختی کششی محلی در این گستره می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evidences for Development of a Pull-Apart Basin in the Rostam-Abad Region, Gilan Province

نویسندگان [English]

  • R Razavi Pash 1
  • M.R Ghassemi 2
  • H Safari 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Science, Department of Geology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The study area is located in western Alborz range, and is part of the Lahijan sinistral strike-slip fault system. This area is observed as a depressed basin on the digital elevation model. This research uses field studies, remote sensing techniques and statistical methods to investigate and analyze geometry and kinematics of the faults in the Rostam-Abad area, and benefits structural and geomorphic evidences to introduce a pull-apart basin in the area. Our analysis indicates that the Rostam-Abad area is located in the overlap zone of two sinistral strike-slip fault segments of the Lahijan fault zone with a left-step array. Presence of frequent normal faults, extensional fractures, rhombic pattern of the depression, extensive alluvial deposits, and intrusion of igneous dykes in young sandstones within the Rostam-Abad depression also verify a local extensional tectonic regime in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rostam-Abad
  • Western Alborz
  • Pull-apart basin
  • Sinistral strike-slip faults