زیست‌زون‌بندی و دیرین‌بوم‌شناسی سازند سورگاه در برش سد ایلام، جنوب ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نانوپلانکتون‌های آهکی در تعیین سن طبقات رسوبی، سازند سورگاه در برش سد ایلام در منطقه کبیرکوه ایلام مورد مطالعه قرار گرفت. این سازند بیشتر از شیل‎های خاکستری تیره رنگ تشکیل شده است. در برش نمونه، ستبرای سازند سورگاه 7/153 متر اندازه‎گیری شده است. از این طبقات رسوبی 109 نمونه از رسوبات شیلی برداشت و پس از مراحل آماده سازی، نانوپلانکتون‌های آهکی موجود در آن مطالعه و عکس‎برداری شد . در نتایج به دست آمده از مطالعات تاکسونومی نانوپلانکتون‌های آهکی، 16 خانواده، 44 جنس و 80 گونه شناسایی شده است. بر پایه الگوی پراکندگی نانوفسیل‌های یافت شده از این برش و اولین پیدایش گونه‌های شاخص و تجمع فسیل‌های همراه،  پهنه‎های نانوفسیلی  CC13 تا CC15 یا   Uc 8- Uc 12از الگوهای استاندارد جهانی شناسایی شد. بر پایه این زیست‌زون‌ها، رسوبات کرتاسه بالایی در منطقه مورد مطالعه سن تورونین- سانتونین پیشین را دربر می‌گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biozonation and Paleoecology Surgah Formation at Ilam Dam Section, South Ilam

نویسندگان [English]

  • T Akbari 1
  • L Bakhshandeh 2
1 M. Sc., Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Ph.D., Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Based on stratigraphic value of calcareous nannoplanktons in determing the age of sedimentary layers, they have been used for biostratigraphic studies of Surgah Formation in sadd Ilam (Ilam damp) section ,Kabir –Kuh of Ilam. This formation is composed mainly ot dark gray shales. In Type section , the thickness of the Surgah Formation is 153.7 m. 109 samples were taken from shaly layers and for the first time their calcareous nannofossils were studied.The result of taxonomic studies lead to identification of 16 family , 44 genera and 80 species. Based of first occurrence of the index species and the assemblages zones is  nannofossil Zones CC13-CC15 or Uc 8- Uc 12 of standard pattern. Based on biozone,the Upper Cretaceous sediments in the study area are of the Turonian through  Early Santonian ages. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nannofossil
  • Surgah Formation
  • Type section
  • Late Turonian
  • Early Santonian