نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

توالی سیستم پرمین در برش چینه‌شناسی پیراسحاق حدود 1400 متر ستبرا دارد که 100مترقاعده‌آنشاملسازنددورود،1100مترشاملسازند روتهو200مترشاملسازندنسناست. مرز زیرین توالی با ناپیوستگیروی مجموعه سنگ‌های خروجیدونین قرارگرفته و مرز فوقانی آنها به صورت پیوسته و همشیب بهسنگ‌آهک‌های صفحه‌ای و زردرنگ سازند الیکا به سنتریاس‌پیشین و میانی تبدیل می‌شود. بهمنظور شناسایی جنس و گونه‌های مختلف جلبک‌های آهکی موجود دراین توالی220 نمونه برای مطالعات میکروسکوپی به طور سیستماتیک از پایین به بالا و براساس تغییرات سنگ‌شناختیدر جهت عمود بر امتداد لایه‌ها برداشت ‌شد.در اینمطالعه، 7 جنس و 9 گونه جلبک سبز داسی‌کلادآسه‌شامل: Mizzia sp., Mizzia velebitana, Mizzia cornuta, Macroporella sp., Macroporella cf. nuda, Paraepimastopora longutuba, Epimastopora sp.,Epimastopora symetrica, Epimastoporella japonica, Epimastopora likana, Tabasoporella tulipaformis, Gyroporella sp., Gyroporella nipponicaو 2 جنس و 5 گونه جلبک‌از خانواده‌ژیمنوکدی‌اسه‌ شامل:Permocalculus sp., Permocalculus plumosus, Permocalculus cf. dikenliderensis, Permocalculus tenellus,Gymnocodium sp.,Gymnocodium bellerophontis,  در سازندهای روتهو نسن مورد شناساییقرارگرفتند.همچنین جلبک Tabasoporella tulipaformisمتعلق به خانواده داسی‌کلادآسه‌آ که از سازند جمال معرفی شده است؛ نخستین بار در واحدهای آهکی شمال‌باخترکشور شناسایی و گزارش شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction of Permian Calcareous Algae Dasycladacean and Gymnocodiacean Family in Pir-Eshagh Section, South of Jolfa: Reporting Tabasoporella from Northwest of Iran

نویسندگان [English]

 • M Sadeghi 1
 • K Rashidi 2
 • R Shabanian 2

1 M.Sc., Deprtement of Geology, Payam-e Noor University, Iran

2 Assistant Professor, Deprtement of Geology, Payam-e Noor University, Iran

چکیده [English]

Succession of Permian system in Pir-Eshagh stratigraphic section has been mesured totally about 1400 m, which it's base consists mainly of Dorud formation with thickness of about 100 m which in turn has been overlain by Ruteh and Nesen formations with thickness of 1100 and 200 m respectively. Lower boundary of this succession overlay unconformablyon the Devonian volcanic rocks and the upper parts continuously and concordantly is changed to yellow lamellar limestone, Elika formation that deposited in lower and middle Triassic. For identification of various calcareous genus and species of algae in these sediments,we systematically selected 220 thin sections from the lower bound up to the upper bound based on the lithological changes perpendicular to the strike of layers. In this study, we identified 7 genus and 9 types of dasycladaceae green algae Mizzia sp., Mizzia velebitana, Mizzia cornuta,Macroporella cf. nuda, Macroporella sp., Epimastopora sp., Epimastopora symetrica, Paraepimastopora longutuba, Epimastopora likana, Epimastoporella japonica, Tabasoporella tulipaformis, Gyroporella sp., Gyroporella nipponica, and 2 genus and 5 types of gymnocodiacea algae family Permocalculus sp., Permocalculus cf. dikenliderensis, Permocalculus fragilis, Permocalculus plumosus, Permocalculus tenellus, Gymnocodium sp., Gymnocodiumbellerophontis at Ruteh and Nesen formations. Also, Tabasoporella tulipaformis algae belonging to the dasycladaceae family which has been introduced from the Jamal formation, for the first time was identified and reported from the carbonated units in the northwest of Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Permian
 • Calcareous Algae
 • Dasycladaceae
 • Gymnocodiacea
 • Julfa
 • Pir- Eshagh
 • Ruteh
 • Nesen