نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه آب و خاک، مرکز آموزش عالی امام خمینی، مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، کرج، ایران

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مجموعه غنی از مرجان‌های کربنیفر ‌در سازند سردر، در برش چینه‌شناسی زلدو وجود دارد. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، بیش از 200 مقطع میکروسکوپی از مرجان‌ها و میکروفاسیس افق‌های دارای این سنگواره‌ها برای تشخیص متغیرهای محیطی مطالعه شدند. اجتماع مرجانی مورد مطالعه به دیرینگی باشکیرین (کهن‌ترین اشکوب کربنیفر پسین) است و در 2 افق قراردارد، بر پایه ژئومتری کلنی‌ها و فاصله میان آنها، فراوانی و توزیع مرجان‌ها و نیز مطالعه ریزرخساره، زیستگاه مرجان‌های افق اول از نوع "چمنزارهای مرجانی ساب نوع B1" است و افق دوم یک "بیوستروم مرجانی ساب نوع C2" را تشکیل می‌دهد. این مرجان‌ها در محیط‌های لاگون به سوی سد و در دریای باز به سوی سد در یک سکوی ‌کم‌ژرفا گسترش داشتند. مجموعه مرجانی مورد مطالعه، در آب‌های ‌کم‌ژرفای‌ گرم و شفاف با شوری عادی و اکسیژن بالا در زون نوری زندگی می‌کردند. مرجان‌های روگوزای فاسیکولیت Fomichevella وHeintzella با بیشترین فراوانی، چهارچوب اصلی این مجموعه را تشکیل می‌دهند. کلنی‌های روگوزای  Fomichevella و Minatoa بیشترین گوناگونی و کلنی ‌تابولای ‌Michelinia  کمترین فراوانی و گوناگونی را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Parameters of Late Carboniferous (Bashkirian Stage) Coral Assemblage from the Sardar Formation (Carbiniferous), Zaladu Section, Ozbak-Kuh Mountains, East of Central Iran

نویسندگان [English]

  • M Badpa 1
  • K Khaksar 2
  • A Ashouri 3
  • M Khanehbad 4

1 Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Water & Soil, Imam Khomeini High Education Center, Institute of Scientific Applied Higher Education of Jihad-e- Agriculture, Karaj, Iran

3 Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Rich assemblages of Carboniferous corals exist in the Zaladu stratigraphic section. After the identification of the corals, more than of 200 thin sections of coral fossils and microfacies were selected and studied for environmental parameters. This association belonging to Bashkirian age (the oldest stage of Late Carboniferous) and were found in two horizons. Based on the colonies geometry, the distance between them, the abundance and distribution of corals and microfacies study, the habitats of lower horizon is “ Coral meadows (subtype B1) “. The upper horizon made a “polyspecific Coral biostrome (subtype C2) “. These corals existed in a lagoon toward barrier and open marine toward barrier belonging to a shallow carbonate ramp environment. This association favored a shallow, warm, and clear marine environment with normal salinity and high oxygen, within the photic zone. The fasciculate rugose of Fomichevella and Heintzella, have the most abundance, and these colonies made main builders of the coral association. Colonial rugose corals of Fomichevella and Minatoa have maximum diversity. Michelinia tabulate corals, has the least abundance and diversity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carboniferous
  • Environmental parameters
  • Bashkirian
  • Coral
  • Ozbak-kuh
  • Sardar Formation