زمین‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان‌ بزمان: جنوب خاوری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

آتشفشان بزمان در کمان ماگمایی مکران قرار دارد. سنگ‌های آذرآواری و گدازه‌ای با ترکیب ریوداسیتی تا بازالتی با ماهیت کالک‌آلکالن در زمان کواترنری از دهانه‌های اصلی و جانبی این آتشفشان فوران کرده‌اند. نمودارهای چند عنصری بهنجارشده براساس ترکیب گوشته اولیه، غنی‌شدگی عناصر LIL نسبت به عناصر HFS و بی‌هنجاری منفی عناصرNb  و Ti را نشان می‌دهد. همچنین الگوی توزیع عناصر خاکی کمیاب بهنجار شده بر‌پایه کندریت، غنی‌شدگی LREE نسبتHREE  را با بی‌هنجاری منفی Eu نشان می‌دهد. این شکل‌های ژئوشیمیایی نشانگر آن است که سنگ‌های آتشفشانی ‌بزمان، در یک موقعیت فرورانشی ‌و از ‌ذوب بخشی یک گوشته متازوماتیسم شده تشکیل شده‌اند‌. بر پایه نمودارهای La/Yb در برابر Dy/Yb وLa/Sm  در برابر Sm/Yb منشأ ماگمایی بزمان ترکیب فلوگوپیت اسپینل لرزولیت و یا فلوگوپیت گارنت لرزولیت داشته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geology, Geochemistry and Petrogenesis of BazmanVolcano, SE of Iran

نویسندگان [English]

 • K Shiaian 1
 • J Ghalamghash 2
 • M Vosoughi Abediny 3
 • F Masoudi 4
1 Ph.D. Student, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The Bazman volcano is located in the Makran Magmatic Arc. The pyroclastic rocks and lava with rhyodacitic to basaltic composition and calc-alkaline affinities erupted from the central and lateral craters of this volcano during the Quaternary period. The primitive mantle normalized Multi-elements diagrams show a relatively high abundance of LIL relative to HFS incompatible elements with negative anomalies of Nb and Ti. Their chondrite–normalized REE patterns are slightly enriched in LREE relative to HREE with negative Eu anomalies. These geochemical features suggest that the volcanic rocks of bazman formed in a subduction setting by partial melting of metasomatized mantle. On the base of La/Yb vs Dy/Yb and La/Sm vs Sm/Yb diagrams the sources of the magmas is phlogopite-spinel-lherzolite or/and phlogopite-garnet- lherzolite. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geochemisty
 • Petrogenesis
 • Volcano
 • Subduction
 • Continental Arc
 • Bazman
 • Sistan
 • Iran