سن سنجی توده نفوذی کوه‌دم، دایک‌ها و آنکلاوهای موجود در آن به روش اورانیم-سرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم‌زمین، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مجموعه نفوذی کوه‌دم، در شمال خاور اردستان در بخش مرکزی نوار ماگمایی ارومیه- دختر قرار گرفته است. این مجموعه ماهیت کالک‌آلکالن دارد و در دو واحد فلسیک و حدواسط- مافیک قابل مشاهده است. سنگ‌های فلسیک از ترکیب سنگ‌شناسی مونزوگرانیت، گرانودیوریت، کوارتزمونزونیت و کوارتزمونزودیوریت تشکیل شده، در حالی که سنگ‌های حدواسط- مافیک شامل ترکیب سنگ‌شناسی گابرو، دیوریت، کوارتز دیوریت، مونزودیوریت و مونزونیت است. این توده و سنگ‌های دربرگیرنده آن میزبان دایک‌های متعدد اسیدی است و آنکلاوهای میکروگرانولار مافیک متعددی با ترکیب دیوریت، کوارتزدیوریت، مونزودیوریت و کوارتز مونزودیوریت در سنگ‌های فلسیک خودنمایی می‌کند. مطالعات سن سنجی اورانیم- سرب با استفاده از روش LA-ICP MSروی بلورهای زیرکن نشان می‌دهد که سن سنگ‌های حدواسط- مافیک حدود ٤/٠±٩/٥٣ میلیون سال، سنگ‌های فلسیک حدود ٤/٠ ± ١/٥١ میلیون سال، آنکلاوها ٨/٠±٣/٥٠ میلیون سال و دایک‌های اسیدی ٦٤/٠±٩٥/٤٩ میلیون سال برآورد شده است. با توجه به این نکته که سن‌های به دست آمده متعلق به ائوسن زیرین تا میانی هستند، می‌توان گفت شکل‌گیری این مجموعه نفوذی همزمان با رخداد فرورانش لیتوسفر اقیانوسی نئوتتیس به زیر ایران مرکزی است و با مطالعات ژئوشیمیایی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

U-Pb Zircon Dating of Kuh-e Dom Intrusion, its Dikes and Enclaves

نویسندگان [English]

  • F Sarjoughian 1
  • A Kananian 2
  • A Esna-Ashari 3
  • J Ahmadian 3
1 Assistant Professor, Department of Earth Sciences, Faculty of Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Professor, Department of Geology, College of Science, University of Tehran,Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

The Kuh-e Dom intrusion with calc-alkaline nature, in the northeast of Ardestan is located in the central part of the Urumieh-Dokhtar Magmatic Arc and includes the felsic and intermediate-mafic units. The felsic unit consists of monzogranite, granodiorite, quartz monzonite and quartz monzodiorite, whereas the intermediate-basic rocks comprise gabbro, diorite, quartz diorite, monzodiorite and monzonite. The acidic dykes intruded this intrusion and its surrounding rocks. The various mafic microgranular enclaves of dioritic, quartz dioritic, monzodioritic and quartz monzodioritic composition exposed in the acidic rocks. The zircon U-Pb dating by the LA-ICP-MS method indicates that the ages of the felsic rocks, intermediate-mafic rocks, acidic dikes and enclaves are 51.1±0.4 Ma, 53.9±0.4 Ma, 49.95±0.64 Ma and 50.3±0.8 Ma respectively. These ages are in good agreement with the lower-middle Eocene age of the intrusive body, which is simultaneous with subduction of the Neotethys oceanic crust underneath the Central Iran. This result is in agreement with the previous geochemical result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dating
  • Zircon
  • U/Pb
  • Urumieh-Dokhtar
  • Subduction
  • Ardestan