بررسی ژئوشیمی و کانی‌شناسی مواد تشکیل دهنده گل‌فشان‌های حاشیه جنوب خاوری دریای مازندران و رسوبات بسترحاشیه دریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 مربی، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

موادتشکیل دهنده گل‌فشان‌های واقع در بخش جنوب باختری دریای مازندران (کشور آذربایجان) با هدف پی‌بردن به خاستگاه شان از نظر روند تشکیل، کانی‌شناسی و ژئوشیمی مورد مطالعه قرارگرفته اند، ولی تاکنون گل‌فشان‌های منطقه گمیشان با دیدگاه‌ کانی‌شناسی و ژئوشیمی بررسی نشده است  این پژوهش برای اولین بار  با هدف پی‌بردن به خاستگاه آنها از گل‌فشان‌ها و رسوبات بستر حاشیه دریای منطقه مورد مطالعه نمونه‌برداری و بررسی شده است. نتایج ژئوشیمی وکانی‌شناسی نمونه‌های برداشته شده که با روش‌های XRD,XRF,ICP تعیین اندازه آنیون‌ها انجام شده، نشان می‌دهد که کانی های اصلی سه گل‌فشان قارنیاریق، نفتلیچه و اینچه برون و رسوبات بستر دریا را کوارتز، کلسیت و آلبیت و کانی‌های فرعی آنها را   عمدتاً هالیت، کانی‌های رسی نظیر ساپونیت، ناترولیت و مسکوویت تشکیل می‌دهند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هر سه گل‌فشان خاستگاه مشترکی دارند. در ضمن نتایج آزمایش‌های انجام شده با نتایج آزمایش‌هایی که در مورد گل‌فشان داش‌گیل (واقع درکشور آذربایجان) از نظر اندازه اکسیدها و عناصر با هدف مشابه انجام شده و شیمی دریای مازندران (خزر) که از طرف پژوهشگران صورت گرفته، مقایسه شده است.  از این مقایسه مشخص شد که گل‌فشان‌های مورد مطالعه منطقه از نظر عناصر Na, K, Ca, Al نسبت به گل‌فشان داش‌گیل و دریای خزر غنی و از نظر Cl فقیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Mineralogy & Geochemistry of Mud Volcanoes in Southeast of Caspian Sea and Sediments of Caspian Sea Bed in its SE Margin

نویسندگان [English]

  • M.A Arian 1
  • J Faslebahar 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Instructor, Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Geochemistry, mineralogy and mechanism of the mud volcanoes located in the southwestof the Caspian Sea (Azerbaijan country) have already been studiedwith aim of finding out theirorigin, but mud volcanoes of The Gomishanhaven’t been studied from thesepoints of view yet. In this research, mudof mud volcanoes and sea floor sediments forthe first time weresampled and studied to discover their origin. The results of mineralogical and geochemical studies, which carried out byXRD, XRF, ICP methodsshow that main minerals of the Qarnyaryq, Naftlycheh and Incheborun mud volcanoes and of sea floor sediments are quarts,calcite and albite and sub ordinaryminerals are mainly halite and clay minerals such assaponite,natrolite and muscovite.Therefore,it can be resulted that the three mud volcanoes have a common origin. The obtained results compared with present data from Dashgil mud volcano(Azerbaijan) and chemical characteristics of the Caspian Sea water.This comparison revealed that the elements of Na,K, Ca, and Al in these three mud volcanoes are richerand Cl element is poorerthan the Dashgil mud volcanoand the Caspian Sea.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geochemistry
  • Mineralogy
  • Mud Volcanoes
  • the Southeast of the Caspian Sea
  • Gomishan