مطالعه رویداد دگرسانی پیرامون توده نفوذی جنوب بویین‌زهرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه بخشی از نوار ماگمایی ارومیه - بزمان در پهنه ساختاری ایران مرکزی است که در جنوب شهر بویین‌زهرا (استان قزوین) واقع شده است. در  این  ناحیه سنگ‌های آتشفشانی و آذرآواری توسط یک توده نفوذی قطع شده‌اند و در سنگ‏های میزبان و در داخل توده نفوذی، دگرسانی گسترده‌ای رخ داده است.  در این مطالعه داده‌های ETM+  ماهواره لندست7 به‌منظور بارزسازی نواحی تحت تأثیر دگرسانی استفاده شده است و  دگرسانی کلی ناحیه توسط روش‌های رایج ترکیب رنگی (RGB)، نسبت‌گیری باندی و به‌ویژه تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) نقشه‌برداری شدند. هر سه روش برای حصول اطلاعات عمومی دگرسانی از داده‌های تصویری منطقه مؤثر واقع شدند. روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی(PCA)  و به‌ویژه تحلیل مؤلفه‌های اصلی انتخابی (تکنیک کروستا)، نتایج بسیار دقیقی ارائه می‌نماید که به‌کمک آن نواحی دگرسان شده رسی و اکسید آهنی، تفکیک شدند. در نواحی به‌شدت دگرسان شده، نتایج حاصل از تحلیل کانی‌شناختی محصولات دگرسانی (به روش XRD)، دو شکل منطقه‌بندی قائم و جانبی را نمایان می‌سازد که در منطقه‌بندی قائم از پایین به‌ بالا، مناطق آرژیلیک پیشرفته، آلونیتی و سیلیسی و در منطقه‌بندی افقی از محل سطوح گسلی به ‌طرف سنگ دیواره، مناطق آرژیلیک پیشرفته و پروپلیتیک شناسایی شد. ترکیب کانی‌شناختی هر منطقه و شکل منطقه‌بندی آنها، نوع دگرسانی در این منطقه را نوع اسیدی سولفاتی معرفی می‌نماید. مطالعه میانبارهای سیال بلورهای کوارتز موجود در رگه‌های کوارتز، حکایت از وجود دو فاز مایع و بخار (LV) را داشته و مطالعه آنها، درصد شوری بین  8/16%  تا 2/19 %  (NaCl wt%) و دمای همگن‌شدگی بین 204 تا 280 درجه سانتی‌گراد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Alteration Occurrence Around the South Boein-Zahra Pluton

نویسندگان [English]

  • T Nabaei 1
  • A Khakzad 2
  • M Hoseini 3
  • S.R Mehrnia 4
1 Ph.D., Department of Geology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geology, Shahid Beheshti University; Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
4 Associate Professor, Department of Geology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study area is a portion of Urmia-Bazman Magmatic Belt in the Central Iran Structural Zone that located in the south of Boein-Zahra city (Qazvin province). In this area, volcanic and pyroclastic rocks incised by a plutonic body and around and within this pluton, a large extensive alteration occurred. In this study, Landsat 7 data (ETM+) employed and general alteration trend in the area was mapped by conventional methods of Color Composite (RGB), Band Rationing and specially Principal Components Analysis (PCA). All of the three methods are found to be effective for obtaining generalized information about the alteration of the image area. Principal Components Analysis (PCA) and especially Selective Principal Components Analysis (Crosta technique) found to be the best effective method in delineating the borders of clay and iron oxide altered areas. In the high altered wall rocks, mineralogical analysis results (XRD method) indicated two forms of vertical and horizontal zoning. In this case, in vertical zoning in order from down to up, advanced argillic, alunitic and silicified zones and in horizontal zoning from fault surface toward wallrocks, advanced argillic and propylitic zones were distinguished. The mineralogical composition of zones and form of zoning indicates that this type of alteration is "acid sulfate". The study of fluid inclusion  of quartz crystals in silicic veins, indicated that liquid and vapor phases (LV) are present and study of them resulted in calculation of salinity percentages between 16.8 to 19.2 (NaCl wt%) and homogenization temperatures between 204oC to 280oC

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crosta
  • Principal Components
  • Fluid inclusion
  • Alteration
  • Hydroxyl
  • Acid Sulfate