جدایش و دسته‌بندی رگه‌ها از دیدگاه عیاری با استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در کانسار طلای قلقله کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌ جنوب، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه تفکیک و شناسایی رگه‌های پرعیار از کم‌عیار در کانسارهای رگه‌ای از اهمیت فراوانی برخوردار است. این امر به‌ویژه در مورد کانسارهای رگه‌ای طلا  که تغییرات عیار درحد بسیار ناچیز هم در خور توجه است، از ضرویات مهم و غیر قابل چشم‌پوشی در اکتشاف و تخمین ذخایر این نوع کانسارها به حساب می‌آید. در این پژوهش، از روش فرکتالی عیار- حجم در تفکیک رگه‌های پرعیار از کم عیار در کانسار طلای رگه‌ای قلقله کردستان، واقع در زون دگرگونی-‌ ساختاری سنندج - سیرجان، استفاده شده است. بر اساس این روش، جوامع عیاری کم، متوسط، پرعیار و غنی‌شده از سنگ دیواره باطله تفکیک شدند. در این بین، مدل‌های سنگ‌شناسی محدوده کانسار و رگه‌های حاوی کانی‌سازی طلا، بر اساس داده‌های حاصل از عملیات اکتشافی‌، تهیه شده و با استفاده از ماتریس logratio میزان تطابق بین رگه‌های گوناگون طلا با واحدهای سنگی میزبان به‌دست آمد. نتایج نهایی حاصل نشانگر این مطلب است که غنی‌شدگی و بخش پرعیار بسیار کم بوده و بیشتر کانه‌سازی طلا در بخش با عیار کمتر از 98/3 ppm یعنی در بخش با عیار کم و متوسط است. همچنین، واحدسنگی دربرگیرنده رگه‌های غنی‌شده، پرعیار و متوسط در کانسار از نوع کلریت شیست است. این امر می‌تواند به عنوان یکی از کلیدهای اکتشافی در محدوده اطراف کانسار و به تبع آن ‌بخش‌هایی ‌از زون سنندج - سیرجان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation and Classification of Veins Based on Au Grades by Using Concentration-Volume (C-V) Fractal Model in Qoloqoleh Gold Deposit, Kurdistan

نویسندگان [English]

  • H Dadashzadeh Ahari 1
  • P Afzal 2
  • N Rashidnejad Omran 3
1 Ph.D. Student, Young Researchers and Elites Club , North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Mining Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Separation of high grade from low grade veins and veinlets is very important operation in vein type deposits, especially in gold deposits because low value variations are very significant in their mineral exploration. In this paper, Concentration-Volume (C-V) fractal model was utilized for separation and classification of gold veins in the Qolqoleh deposit, which is located in the Kordestan province, NW of the Sanandaj-Sirjan metamorphic structural zone. Based on the obtained results from the model, different populations consisting of wall rocks, low grade, moderately grade, high grade and enriched zones were separated in the deposit. Rock types of the deposit were correlated with resulted mineralized zones by log ratio matrix. The most parts of the deposit have Au values lower than 3.98 ppm including low and moderately grade veins. However, mineralized veins hosted in chlorite-schists and this can be one of the exploration keys for gold prospecting in other parts of the Sanandaj-Sirjan zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration-Volume (C-V) fractal model
  • Qolqoleh Gold Deposit
  • Logratio matrix
  • Chlorite-Schist
  • Kurdistan