تعیین موقعیت کانسارهای مس پورفیری به کمک محاسبه ضریب خطوارگی تصویر در بخش شمالی دهج- ساردوییه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- شمال، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه در کمربند دهج – ساردوییه که جزیی از کمان ماگمایی ارومیه – دختر  بوده و کانسارهای پورفیری زیادی را در خود جای داده، واقع شده است. این منطقه بر روی پهنه برشی راست‌گردی که توسط گسل‌های رفسنجان در شمال وگسل شهر بابک در جنوب محصور شده، قرار دارد. در این نوشتار ارتباط مکانی 16 کانسار مس پورفیری منطقه با شکستگی‌ها وگسل‌های منطقه مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط نزدیکی بین ضریب خطوارگی و موقعیت کانسارهای مس پورفیری در منطقه دیده شد. در این پژوهش مشخص شد که ضریب جهت خطواره‌ها (d/D) همبستگی بیشتری با کانسارهای مس پورفیری دارد. از این مطالعه برای اکتشاف مقدماتی کانسارهای مس پورفیری با استفاده از بررسی هندسه و سازوکار گسل‌ها و شکستگی‌ها می‌توان استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Porphyry Copper Deposit Locations Using Photo Lineament Factor in Northern Parts of the Dehaj-Sardoiyeh Belt

نویسندگان [English]

  • H Alizadeh 1
  • M Aryan 2
  • M Lotfi 3
  • M Ghorashi 3
  • M Ghorbani 4
1 Assistant Professor, Department of Geology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Geosciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Dehaj-Sardoiyeh Belt, which is a part of the Urmia-Dokhtar Volcanic-Plutonic Zone, consists of several economic porphyry copper deposits. This area is located on the right lateral shear zone surrounded by the Rafsanjan fault in the north and the Shahr-e Babak fault in the south. In this research, spatial relationship among sixteen porphyry copper deposits, faults and fractures was studied. The results show a strong relationship between the Photo lineament factor and location of the porphyry copper deposits. The direction of lineament factor (d/D) was found to be highly correlated with the location of porphyry deposits. The results can be used in exploring preliminary porphyry deposits with regard to the geometry and mechanisms of the faults and fractures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porphyry copper deposit
  • Photo Lineament Factor
  • Dehaj- Sardoiyeh