رفتار زمین‌شیمیایی عناصر کمیاب خاکی در گارنت‌های اسکارن خوت با استفاده از داده‌هایLaser Ablation-ICP-MS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

گارنت‌هایاسکارنخوت در باختر یزد در نتیجه فعالیت گرمابی توده‌های نفوذی کالک‌آلکالن الیگومیوسن تشکیل شده‌اند. ترکیب شیمیایی گارنت‌ها دراسکارن خوت به دو نوع متفاوتمحلول جامد گروسولاریت-آندرادیت و آندرادیت تقریباً خالص تقسیم‌بندی می‌شوند. گارنت‌های غنی از آهن (And>96)همسانگرد بوده در حالی که گارنت‌های گروسولاریت- آندرادیت (And74.3Gr24.8-And32.1Gr66.6)ناهمسانگرد بوده و زون‌بندی ترکیبی و ماکل قطاعی را نشان می‌دهند. زون‌بندیترکیبی گارنت‌های ناهمسانگرد می‌تواند در نتیجه برهم‌رشدی‌های گرمابی بر روی کانی‌های دگرگونی مجاورتی، تغییرات در دما، فشار، اکتیویته CO2 تغییرات غلظتAl و Fe3+ و عوامل سینتیک رخ دهد. نتایجLA-ICP-MSنشان داد که گارنت‌های همسانگرد روندهای غنی‌شدگی از LREE و تهی‌شدگی از HREE همراه با بی‌هنجاری مثبت یوروپیم را نشان می‌دهند. این نوع گارنت‌ها در نسبت‌های بالای آب به سنگ (W/R)از سیال‌های مشتق‌شده ماگمایی در طی متاسوماتیسم تراوشی به سرعت رشد می‌کنند در حالی که گارنت‌های ناهمسانگرد غنی‌شدگی کمتری از عناصر کمیاب خاکی سبک داشته و بی‌هنجاری منفی ضعیفی از یوروپیم را نشان می‌دهند. این نوع گارنت‌ها توسط برهمکنش طولانی مدت سیال‌های منفذی با سنگ‌های میزبان در طی فرایند متاسوماتیسم انتشاری شکل می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemical Behavior of Rare Earth Elements in Garnets of Khut Skarn Using Laser Ablation ICP-MS Data, W Yazd, Iran

نویسندگان [English]

  • A Zahedi1 1
  • M Boomeri 2
  • M.A Mackizadeh 3
1 Ph.D., Department of Geology,Faculty of Sciences, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Sistan & Baluchestan University, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The garnets from the KhutSkarn in the west of Yazd have been formed as a result of hydrothermal activity ofOligo-Miocene calc-alkaline plutons. The chemical composition of garnets in the Khutskarn are divided into two solid solution of grossularitic-andraditic and almost pure andradite different types. The Fe-rich garnets are isotropic (Adr>96), whereasgrossularitic-andraditic garnets are anisotropic and show compositional zoning and sectorial twinning(Ad74.3Gr24.8-Ad32.1Gr66.6). The compositional zoning of anisotropic garnets may result from hydrothermal overgrowths on contact metamorphic minerals, variations in P, T, XCO2, concentrations of Fe3+ and Al, or kinetic factors. The Laser Ablation ICP-MS results show isotropic garnets exhibit LREE-enriched and HREE-depleted patterns, with a positive Eu anomaly. These garnets grow rapidly under relatively high W/R ratios from the magmatic-derived fluids during infiltration metasomatism process, whereas anisotropic garnets have much lower enrichment in LREE and show a weak negative Eu anomaly. These garnets formed by prolonged interaction of pore fluids with the host rocks during the diffusive metasomatism process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garnet
  • REE Geochemistry
  • Metasomatism
  • Skarn
  • Khut