بررسی کانی‌سازی طلا در محدوده شمال بزمان (چاه‌نعلی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در نواحی باختری استان سیستان و بلوچستان (ادامه زون جبال بارز)، از انواع کانی‌سازی قابل پیش‌بینی مدل‌های متالوژنی از نوع  اپی‌ترمال (طلا و عناصر همراه) است. این محدوده یکی از مناطق اولویت‌بندی شده اکتشافات ناحیه‌ای در سیستان و بلوچستان است و در این راستا در محدوده‌ای با گسترش 81 کیلومتر مربع نقشه‌های زمین‌شناسی معدنی و ژئوشیمیایی به مقیاس 20000/1 تهیه شد. پس از پردازش داده‌ها و مشخص شدن زون‌های کانه‌دار 30 ترانشه عمود بر رگه‌ها حفر شد و در هر 5 متر 1 نمونه برداشت شد. بررسی‌ها  نشانگر  این است که رخداد یک حادثه تکتونوماگمایی و شکستگی‌های بزرگ مقیاس با امتدادهای عمومی N30E باعث هدایت محلول‌های گرمابی و ایجاد یک دگرسانی بزرگ مقیاس شده‌اند. این دگرسانی در آندزیت‌ها به صورت پروپیلیتی‌شدن ناحیه‌ای و در گدازه‌ها و آذرآواری‌های وابسته موجب گسترش دگرسانی آرژیلی- سیلیسی شده است. به دنبال دگرسانی‌های آرژیلی-  سیلیسی رگه‌های سیلیسی نازک لایه با ساخت‌های کلسدونی، کلوفرم، کوکاد و حفره‌ای با همان امتداد N30E تشکیل شده‌اند که دارای پاراژنز کوارتز آدولاریا هستند و از دید زایش طلا  بارور هستند و فاز اصلی تشکیل طلا را شامل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralization of Gold in North Bazman Area, Chah naeli, Iran

نویسندگان [English]

  • M.R Hezareh 1
  • I Rasa 2
1 Ph.D., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the western part of the Sistan & BaluchestanProvince (continuation of the Jebal- e BarezRange) in southeast Iran, the epithermal type (i. e. gold and associated elements) model is one of the anticipated metallogenic model. The studied area is one of the important targets of regional geochemical exploration. In this regard, the mineral and geochemical geological map of 1/20000 was prepared in an area of 81 km2. After processing of the data and identifying the ore zones, 30 trenches drilled perpendicular to the veins and one sample was taken in every 5 meters. The results show that a tectonomagmatic event and large scale fracturing with strike of N30E led the hydrothermal solutions and caused an extensive alteration. This alteration caused a regional propylitization in andesites and development of a large argillic-silicious alteration in associated lavas and pyroclastics followed by formation of the thin silicious veins in strike of N30E with chalcedony, colloform, cockade and vesicular structures, having the quartz adularia paragenesis and are assumed to be the sources of gold genesis and the main phase of  gold formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chah Naeli
  • Northern Bazman
  • Gold mineralization
  • Epithermal
  • Silisic-Argilic Alteration
  • Adularia