کانه‌زایی رگه‌ای و چینه‌کران تنگستن (مس- طلا- روی) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کانسارها و رخداد‌های معدنی تنگستن (مس- طلا- روی) در ایران را می‌توان با توجه به خاستگاه، جایگاه زمین‌ساختی، پاراژنز کانیایی و فرایندهای مربوط به پیدایش و تشکیل آنها در دو گروه رده‌بندی کرد. دسته اول ذخایری هستند که در توالی آتشفشانی- رسوبی دگرگون‌شده تریاس پسین- ژوراسیک میانی قرار داشته و گسترش آنها از روند لایه‌بندی (چینه‌سان) پیروی می‌کند. این کانسارها در جایگاه چینه‌ای خاص و در مرز واحدهای آتشفشانی با سنگ‌های کربناتی و در داخل کربنات‌ها قرار دارند. جایگاه ژئودینامیکی این کانسارها، احتمالاً ریفت درون‌قاره‌ای است. دسته دوم ذخایری هستند که ژئومتری رگه- رگچه‌ای داشته و قطع کننده سنگ‌های رسوبی دگرگون شده گروه شمشک و توده‌های گرانیتوییدی میزبان به سن ژوراسیک هستند. تشکیل این ذخایر توسط گسل‌ها، شکستگی‌ها و پهنه‌های برشی کنترل می‌‌شود. جایگاه ژئودینامیکی این کانسارها، احتمالاً حاشیه فعال قاره‌ای است. پاراژنز کانیایی گروه اول عمدتاً شئلیت و سولفیدهای مس- روی- آهن است. در حالی که پاراژنز گروه دوم بیشتر ولفرامیت، شئلیت، کالکوپیریت، آرسنوپیریت همراه با طلا و به‌ویژه بیسموت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vein-type and Stratabound W (Cu-Au) Mineralization in Iran

نویسندگان [English]

 • S Ghaderi 1
 • E Rastad 2
 • N Rashidnejad-Omran 3
 • M Mohajjel 2
1 M.Sc. Student, Department of Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tungsten (Cu-Au-Zn) deposits and occurrences in Iran can be divided into two separate categories based on their genesis, tectonic setting, mineral paragenesis and related processes inherent in their formation. The first category contains deposits, which are located in metamorphosed Late Triassic-Middle Jurassic volcano-sedimentary sequences, and their distribution is indicated by layering. These deposits are located in a specific stratigraphic position and are concentrated in contact of volcanic units with carbonate rocks. The geodynamic setting of this category probably is intracontinental rifting. The second category contains deposits located in metamorphosed sedimentary rocks of the Shemshak group and Jurassic granitoids. These deposits have vein-veinlet geometry and their formation is controlled by faults, fractures and shear zones. The geodynamic setting of this category probably is active continental margins. The mineral paragenesis of the first group generally contains scheelite and Cu-Fe-Zn sulfides, whereas the paragenesis of the second group is wolframite, scheelite, chalcopyrite, arsenopyrite, with gold and specifically bismuth. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tungsten ‌(Cu-Au-Zn) Mineralization
 • Stratabound
 • Vein-type
 • Triassic- Jurassic Volcano-Sedimentary Sequence
 • Jurassic Granitoids
 • Intracontinental Rift
 • Active continental margin
 • Iran