زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوشیمی فسفات‌های رسوبی منطقه رضاآباد، جنوب خاور شهرستان کازرون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران.

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران.

3 استاد، مرکز تحقیقات علوم پایه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

محدوده مورد مطالعه در 25 کیلومتری جنوب خاوری و در چهارگوش کازرون و در پهنه زاگرس چین‌خورده قرار دارد. لایه‎های فسفات‌دار نیز در هسته تاقدیس سربالش- بزنک با  روند شمال باختری- جنوب خاوری نهشته شده‌اند. از دید چینه‌شناسی در این محدوده سازندهای گورپی، پابده، آسماری، گچساران و بختیاری رخنمون دارند. مطالعات سنگ‌نگاری نشان می‌دهد که ترکیب کانی‌شناسی لایه فسفات شامل کلسیت، فسفات، گلوکونیت و اکسید آهن است که بافت آنها از Wackestone تا Packstone تغییر می‌کند. مطالعه میکرو فسیل‌ها گویای سن الیگوسن برای لایه‎های فسفات‌دار است. بررسی نتایج تجزیه‌های XRF و XRD نشان می‌دهد که کانی فسفات‌دار، فلوئورآپاتیت با فرمول Ca(PO4)3F است .فسفات رسوبی منطقه مورد مطالعه در شرایط محیط پر انرژی، آب‌های اشباع از فسفات و در مرز پهنه اکسیداسیون- احیا تشکیل شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Geology and Geochemistry of the Sedimentary Phosphate of Reza-Abad, Southeast of Kazerun

نویسندگان [English]

  • S.A Samaie 1
  • F Malekghasemi 2
  • V Simmonds 3
1 M.Sc., Islamic Azad University, Ahar Branch,َ Ahar, Iran
2 Professor, َIslamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran
3 Professor, Research Institute for Fundamental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The area is located in 25 Km southwest of kazerun city in the Zagros folded zone. The Phosphate beds have been deposited in the core of the Sarbalesh-Baznak anticline with NW-SE trend. Stratigraphically, the Gurpi, Pabdeh, Asmari, Gachsaran, and Bakhtiyari Formations are outcropped in this area. Petrographic studies show that phosphate-bearing layers are composed of calcite, phosphate, glauconite and iron oxide with packstone to wackestone texture. Microfossil studies proved the age of Oligocene for the phosphate layers. The XRF and XRD analyses demonstrated that the phosphate-bearing mineral is fluor-apatite (Ca (PO4)3F). Sedimentary phosphate in this area was formed under the high energetic environment condition, phosphate saturated waters, and in the boundary of oxidation – reduction zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sedimentary Phosphate
  • Fluor-Apatite
  • Gurpi Formation
  • Sarbalesh-Baznak Anticline
  • Zagros