مطالعه داینوفلاژله‌ها و محیط دیرینه سازند دلیچای در بخش خاوری حوضه رسوبی بینالود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه زمین‌شناسی، مشهد، ایران

چکیده

سازند دلیچای از نهشته‌های دریایی دوره ژوراسیک است که در شمال ایران گسترش جغرافیایی وسیعی دارد. به منظور انجام مطالعات پالینولوژی در بخش خاوری کوه‌های بینالود رخنمونی از این سازند در برش روستای بار مطالعه شده  است. ستبرای این سازند در برش روستای بار 255 متر شامل شیل‌های خاکستری تیره است. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی 112 اسلاید تهیه شده از 28 نمونه برداشت شده از این سازند، مشخص شد که بیشتر نمونه‌ها، حاوی پالینومورف‌ها، به‌ویژه داینوفلاژله‌ها هستند، که در مجموع  53 گونه مربوط به  27 جنس از داینوفلاژله‌ها شناسایی شد. با توجه به داینوفلاژله‌های شناسایی شده سن ژوراسیک میانی برای سازند دلیچای در برش روستای بار تعیین شد. بر پایه  بررسی سه گروه اصلی فیتوکلاست‌ها، پالینومورف‌های دریایی و مواد آلی بدون ساختمان و نتایج حاصل از مطالعات آماری بر روی فاکتورهای مختلف، محیط رسوبی سازند دلیچای در  برش مورد مطالعه محیط دریایی باز با ژرفای کم و کم اکسیژن در زمان رسوب‌گذاری بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dinoflagellate and Paleoenvironment Study of Dalichai Formation in East Part of Binaloud Sedimentary Basin

نویسندگان [English]

  • M Allameh 1
  • S Saadati Jafarabadi 2
1 Assistant Professor, Department of Geology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 M. Sc. Student, Department of Geology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Dalichai Formation is among marine deposits in Jurrasic period that has a geographic expansion in north of Iran. In order to palynological studies in eastern part of the BinaloudMountains an outcrop of this formation, in the bar village was selected. The thickness in bar village section is 255 meters includes dark gray shales. The study of 112 slides of 28 samples taken from this formation showed that the most of the samples contain palynomorphs specifically dinoflagellates. 53 species belonging to 27 genera of dinoflagellates were identified. According to dinoflagellates, a middle Jurassic age was determined for the Dalichai Formation in the Bar village section. Based on the study of three main groups of phytoclasts, marine palynomorphs and amorphic organic matters and result of the statistical studies of different factors, sedimentary environment of the Dalichai Formation in studied section was open marine basin with shallow and low oxygen condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palynomorph
  • Dinoflagellate
  • Dalichai Formation
  • Binaloud
  • Bar Village