ژئوشیمی آلی رسوبات خورموسی و نواحی دریایی مجاور آن، شمال باختر خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

2 استاد‌یار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اهواز، ایران

4 دانشجوی دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

چکیده

به منظور بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات بستر در محدوده خور موسی و نواحی دریایی مجاور آن، 61 نمونه رسوب سطحی برداشت شد. بر پایه تحلیل دانه‌بندی صورت گرفته از این رسوبات، 4 نوع اصلی رسوب شامل: گل، گل ماسه‌ای، ماسه گلی و ماسه گلی با کمی گراول شناسایی شدند. رسوبات یاد‌شده از ذرات آواری (کوارتز، فلدسپار، خرده‌سنگ، قطعات خرده ‌سنگی کربناتی و کانی‌های رسی) و شیمیایی- بیو‌شیمیایی (پوسته دوکفه‌ای، گاستروپود، روزن‌بران، استراکود و بریوزوآ) تشکیل شده‌اند. بر پایه مطالعات ژئوشیمی آلی، مقدار کربن آلی کل از 11/0 تا 70/0 درصد وزنی متغیر است که در رسوبات گلی در بیشتر نمونه‌های مطالعه شده، افزایش می‌یابد. کروژن‌های مطالعه شده (بر پایه نمودار S2/TOC)، نشان‌دهنده فراوانی کروژن‌های نوع III (33 درصد) و مخلوط III-II (55 درصد) است. همچنین نمودار شاخص هیدروژن در برابر Tmax، نتایج یکسانی به‌دست می دهد. کروژن‌‌های مطالعه‌شده، نشان‌دهنده متأثر بودن بیشتر منطقه از ورود مواد آلی قاره‌ای (رودخانه‌ای، نوع III) نسبت به مواد آلی دریایی (نوع II) است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organic Geochemistry of Khowr-e-Mussa's Sediments and its Adjacent Marine Areas, Northwest of the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • R Behbahani 1
  • R Lak 2
  • N Chanani 3
  • G Hosseinyar 4
1 M.Sc., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 M. Sc., National Iranian South Oil Company, Ahvaz, Iran
4 Ph.D. Student, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to study of organic geochemistry of bed sediments in Khowr-e-Mussa and its adjacent marine areas, 61 surface sediment samples were collected. Based on granulometric analysis of the sediments, 4 major sedimentary types comprising mud, sandy mud, muddy sand, and slightly gravelly muddy sand were determined. The bed sediments are mainly composed of terrigenous (quartz, feldespar, rock fragments, carbonate lithics and clay minerals) and chemical – biochemical (bivalve, gastropod, foraminifera, ostracod and bryozoa) particles. Based on the organic geochemistry studies, the total organic carbon (TOC) varies from 0.11 to 0.70 %wt, which increases in the muddy sediments. The studied kerogens (based on S2/TOC diagram) indicate that the kerogen types III (%33) and mixture of III-II (%55) are the most abundant. In addition, the hydrogen index versus Tmax diagram, revealed the similar results. The studied kerogens indicated that this part of the Persian Gulf affected by the transportation of terrestrial (fluvial, III type) rather than the marine organic matter (II type).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic Geochemistry
  • Persian Gulf
  • Khowr-e-Mussa
  • Kerogen
  • Terrestrial Organic Matter
  • Total Organic Carbon