جنس و گونه جدید مرجان رگوزا از سازند مبارک، ویزین پسین (برش ولی‌آباد، البرز مرکزی، شمال ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آب و خاک، مرکز آموزش عالی امام خمینی، مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه و کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور دامغان، دامغان، ایران

چکیده

مرجان رگوزایMarzanophyllum chalusense  جنس و گونه جدیدی است که از ویزین پسین (کربنیفر پیشین)برش ولی‌آباد (البرز مرکزی،شمال ایران) به دست آمده است. این مرجان انفرادی دارای دیواره و سپتای ستبر و بدون دیس‌اپیمنت است. جنس  Zaphrentoides نیز ساختمان همانندی دارد، ولی دارای سپتای کاردینال توسعه یافته است. جنس جدید به دلیل شکل فسولا، ساختمان سپتا و تابولای ناکامل در زیر خانواده Zaphrentoidinae قرار داده شد. این مرجان کوچک، بدون دیس‌اپیمنت و منفرد به زیای Cyathaxonia تعلق داشته و در سنگ‌آهک‌های االیتی یافت شده است. مرجان‌های بخش C سازند مبارک در برش ولی‌آباد خصلت بومی دارند و بر پایه زیای همراه و موقعیت چینه‌ای به ویزین پسین نسبت داده شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Genus and Species of Rugosa Coral from the Late Visean Mobarak Formation in the Vali-Abad Section (Central Alborz, N Iran)

نویسندگان [English]

  • K Khaksar 1
  • F Rezvannia 2
  • M.R Kebriaei-Zadeh 3
1 Assistant Professor, Department of water & Soil Science, Imam Khomeini Higher Education Center, Institute of Scientific Applied Higher Education of Jihad-e-Agriculture, Karaj, Iran
2 M. Sc., Geology Department, Faculty of Sciences and Agriculture, Payam-Noor University of Tehran Center, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Departments of Geology, Faculty of Science, Payam-Noor University of Damghan, Damghan, Iran
چکیده [English]

The rugose coral Marzanophyllum chalusense gen. and sp. nov. from late Visean (early Carboniferous) in the Vali-Abad section (Central Alborz, N Iran) is described in detail. This solitary coral has thick wall and thick septa with no dissepiment. The genus Zaphrentoides has similar structure, but it possesses well developed cardinal septum. The new genus is placed in the Subfamily Zaphrentoidinae because of the fossula shape, structure of its septa and incompleted tabulae. This small and undissepimented solitary rugose coral belongs to Cyathaxonia family. They are found at oolitic limestone level. The corals of member C of the Mobarak Formation have endemic character and based on the accompanied fauna and stratigraphic position they are attributed to late Visean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rugosa Coral
  • Taxonomy
  • Early Carboniferous
  • Late Visean
  • Vali-Abad