دوره و شماره: دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 1-242 (سال بیست و سوم، شماره 91) 
8. بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال‌سنگ

صفحه 45-52

10.22071/gsj.2014.43763

بهزاد شهبازی؛ بهرام رضایی؛ سید محمد جواد کلینی؛ محمد نوع پرست


16. طراحی یک کد کامپیوتری جدید در تعیین و تحلیل پتانسیل روانگرایی ساختگاه

صفحه 111-118

10.22071/gsj.2014.43799

عباس عباس‌زاده ‌شهری؛ فریدون رضایی؛ کامبیز مهدیزاده فرساد؛ روشنک رجبلو؛ نعیم پنائی


20. الگوی چین‌خوردگی در بخش باختری کمربند چین‌خورده کپه‌داغ (شمال خاور ایران)

صفحه 153-160

10.22071/gsj.2014.43809

امیر نصرالدین پورتقوی؛ محسن پورکرمانی؛ غلامرضا قرابیگلی؛ شهرام شرکتی


26. سنگ زائی توده ی گرانیتوئیدی اکاپل، منطقه کلاردشت

صفحه 215-229

10.22071/gsj.2014.43824

مریم السادات سجادی نسب؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمدهاشم امامی؛ منصور قربانی