بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده‌های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

برای بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا در یک محدوده مورد مطالعه بهترین ابزار اکتشافی داده‌های رادیومتری هوابرد هستند.  در این نوشتار ابتدا به وسیله روش آمار کلاسیک و با استفاده از محاسبه متغیرهای آماری روی داده‌های برداشت‌شده ژئوفیزیک هوایی منطقه، جدایش جوامع بی‎‎هنجاری انجام و سپس جداول پراکندگی فراوانی عناصر اورانیم، توریم و پتاسیم و نمودارهای ستونی پراکندگی فراوانی این عناصر رسم شده است. پس از رسم نمودارهای ستونی پراکندگی، متغیرهای آماری این عناصر محاسبه شده و در پایان جدایش جوامع بی‎‎هنجاری بر اساس پراکندگی پیرامون میانگین صورت‌گرفته‌ است. نقشه‌های پراکندگی عناصر رادیواکتیو رسم شد. کنترل زمینی با برداشت‌های رادیومتری و انجام تجزیه شیمیایی انجام شد. در پایان نتایج برداشت‌های رادیومتری و تجزیه‎های شیمیایی تأکید بر غیراقتصادی بودن کانه‌زایی عناصر پرتوزا در منطقه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Distribution of Radioactive Elements in SW Masuleh Based on the Airborne Radiometer Data, Gilan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • A Zia Zarifi 1
  • S Mehri 2
  • P Afzal 3
  • H.R Jafari 4
1 Assistant Professor, Mining Engineering Department, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran
2 M.Sc. Student, Islamic Azad University, South Tehran Branch,Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Jiroft Branch, Jiroft, Iran.
4 Assistant Professor, Islamic Azad University, Jiroft Branch, Jiroft, Iran.
چکیده [English]

Airborne radiometer data is the best to study the distribution of radioactive elements of an area. In this paper, separation of anomaly values have been performed by means of the classical statistics, the tables of frequency distribution of uranium, thorium and potassium have been produced, the frequency distribution histograms that are introducer of distribution and dispersion of these elements have been plotted, and the statistical parameters of these elements have been estimated. The separation of anomaly value has been done based on the dispersion around the average. The distribution maps of radioactive elements were drawn. These mentioned data were controlled in the field by the radiometric measurements and chemical analysis. Finally, the results of radiometric measurements and chemical analysis revealed non-economic mineralization in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiometer
  • Radioactive elements
  • Frequency distribution
  • Masuleh
  • Iran