طراحی یک کد کامپیوتری جدید در تعیین و تحلیل پتانسیل روانگرایی ساختگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ا‌رشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

4 کارشناسی ا‌رشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

روانگرایی فرایندی است که در آن خاک به‌‌طور ناگهانی مقاومت خود را از دست می‌دهد. این پدیده بیشتر ناشی از لرزش زمین در  هنگام زمین‌لرزه‌های بزرگ یا دیگر انواع بارگذاری سرعتی است. هدف این مقاله تهیه  و گسترش نرم‌افزاری ژئوتکنیک پایه برای تحلیل غیرخطی پاسخ ساختگاه است که به کمک آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی به‌همراه ترکیب چند نرم‌افزار روشی جدید را برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی ارائه می‌دهد. به منظور تایید روش ارائه شده، زمین‌لرزه 1381 آوج- چنگوره روی سد خاکی کرزان در استان همدان اعمال و برای تعیین دقت، روش پیشنهادی با چندین روش شناخته‌شده نیز مقایسه شد. نتایج نشان داد که پاسخ روش پیشنهادی سازگاری خوب و مناسبی با روش‌های شناخته‌شده دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a New Computer Code: Modification and Substantiation of a New Methodology in Determination and Analysis of Site Liquefaction Potential

نویسندگان [English]

  • A Abbaszadeh Shahri 1
  • F Rezaei 2
  • K Mehdizadeh Farsad 3
  • R Rajablou 4
  • N Panaei 3
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 M. Sc., Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran.
4 M. Sc., Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Liquefaction is a process in which a soil suddenly loses its strength and most commonly occurs as a result of ground shaking during a large earthquake or other rapid loading. The aim of this study is providing and developing of a geotechnical- based computer code for nonlinear site response analysis, employing the field and laboratory tests and also combination of several softwares, represents a new method for evaluating the liquefaction potential. In order to verify the proposed method, the Avaj-Changureh earthquake of 2002 was applied on Korzan earth dam in Hamedan province and for determination of its accuracy; it was compared with several known techniques. The obtained results showed proper compatibility with other known methods.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abbas Converter
  • Liquefaction potential
  • Avaj-Changureh earthquake