سنگ‌نگاری آلی نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ، البرز خاوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.

2 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.

چکیده

در این مطالعه سنگ‌نگاری آلی نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ با سن تریاس بالایی تا ژوراسیک زیرین بررسی شده است. منطقه اولنگ در فاصله 70 کیلومتری شمال خاوری شاهرود قرار گرفته است. این منطقه در ناودیس اولنگ- قشلاق قرار دارد و جزو حوضه زغالی البرز خاوری است. مطالعات میکروسکوپی نشان می‌دهد که هر 3 گروه ماسرالی ویترینیت، اینرتینیت و لیپتینیت در نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ حضور دارند و ویترینیت مهمترین گروه ماسرالی این زغال‌سنگ‌ها به شمار می‌آید. ماسرال‌های گروه ویترینیت از نوع کالوتلینیت، کالودترینیت و کورپوژلینیت هستند و کالودترینیت فراوانترین ماسرال این نهشته‌های زغال‌سنگی است. همه ماسرال‌های گروه اینرتینیت در این زغال‌سنگ‌ها مشاهده می‎شوند که سمی‌فوزینیت و فوزینیت فراوان‎ترین ماسرال‌های این گروه هستند. از گروه ماسرالی لیپتینیت نیز ماسرال‌های اسپورنیت، کوینیت، رزینیت و لیپتودترینیت در این زغال‌سنگ‌ها حضور دارند. فراوانی کالودترینیت و حضور فانگینیت و نبود تلینیت در این زغال‌سنگ‌ها نشان‌دهنده آن است که نهشته‌های زغال‌سنگی منطقه اولنگ در آب‌های خنثی تا قلیایی ضعیف در یک محیط غنی از اکسیژن نهشته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organic Petrography of Coal Deposits of the Olang Area, Eastern Alborz

نویسندگان [English]

  • Z Solaymani 1
  • N Taghipour 2
  • R Aharipour 2
1 M.Sc., School of Earth Sciences, Damghan University, Damghan, Iran.
2 Assistant Professor, School of Earth Sciences, Damghan University, Damghan, Iran.
چکیده [English]

This study investigates the organic petrographic of the upper Triassic to Lower Jurassic Olang coal deposits. Olang area is located in 70 km of northeast Shahroud. This area is situated in Gheshlagh Olang synclinal which is a member of eastern Alborz coal basin. Microscopic studies showed that all three maceral groups of vitrinite, inertinite and liptinite presented in coal deposits of the Olang region and the vitrinite is most important maceral group in these coals. Macerals of vitrinite group include colotelinite, collodetrinite and corpogelinit that collodetrinite is the most abundant of maceral in coal deposits. All of inertinite macerals group observed in these coals which Semifusinite and fusinite are the most abundant in this group. Spornite, cutinite, resinite and lipthodetrinite macerals of liptinite group are present in the coals. Abundance of collodetrinite, presentation of fnginite and the absence of tellinite in these coals are usually thought to indicate deposition in neutral to weakly alkaline waters in an oxygen-rich environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estern Alborz
  • Olang
  • Coal
  • Organic petrography
  • Maceral