خطرات زمین‌لرزه در شهر‌ها (مطالعه موردی در تهران و کالیفرنیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال؛ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه امیرکبیر؛ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تهران، ایران

چکیده

گسل‌های فعالی که شهر تهران روی آنها گسترش یافته است باید در تهیه طرح‌های شهرسازی مورد توجه قرار گیرند. دقت کم نقشه‌های گسلی شهر تهران  از یک سو و کامل نبودن و نبود مستندات فنی ضوابط موجود که اجرای آن را دچار مشکل می‌کرد، از سوی دیگر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ‌را به تدقیق نقشه‌ پهنه‌های گسلی شهر و همزمان تهیه ضوابط ساخت ساختمان در پهنه‌های گسلی واداشت. به این منظور "مقررات پهنه‌‌بندی گسل‌ها" با نام مقررات آلکویست-پریولو (آ- پ) و نیز مجموعه گزارش‌های مربوط به مطالعه گسل‌های کالیفرنیا است، به منظور نتیجه‌گیری در مورد امکان به‌کار بستن تدابیر مشابه برای شهر تهران، بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hazard in Cities (Case Study in Tehran & California) Earthquake

نویسندگان [English]

  • Z Mohammadi asl 1
  • S Montazerolghaem 2
1 M. Sc., Department of Geology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch; Tehran Disaster Mitigation and Management Organization, Tehran, Iran
2 M. Sc., Department of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology; Tehran Disaster Mitigation and Management Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

The active faults upon which Tehran megacity was developed must be considered in urban planning. Insufficient preciseness and completeness of the previous fault maps and lack of required technical documentation for existing regulations on building construction in fault zones, prompted the Tehran disaster mitigation and management organization (TDMMO) to scrutinize existing fault map and produce more accurate one and in the same time devise new regulations. To this end, the Alquist-Priolo (AP) Earthquake Fault Zoning Act and sets of Fault Evaluation Reports and Fault Investigation Reports of California were reviewed and necessary conclusions regarding eventual adoption of similar measures for Tehran were drawn. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alquist-Priolo (AP) Earthquake Fault Zoning Act
  • Surface Fault Rupture