مطالعه ژئوشیمی اکتشافی طلا و عناصر وابسته آن در محدوده جنوب باختر سقز، استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

محدوده‌‌‌ مورد مطالعه در شمال باختر استان کردستان و در بخش شمال باختری پهنه سنندج- سیرجان قرار دارد. از این محدوده 351 نمونه آبراهه‌ای از 3 محدوده‌ متفاوت با فاصله‌های مختلف از‌هم برداشت و توسط دستگاه ICP-MSتجزیه شد. پس ازتحلیل و پردازش نتایج حاصل از داده‌های ژئوشیمیایی و تعیین شاخص غنی‌شدگی برای طلا و عناصر وابسته‌ آن، نقشه پراکندگی و بی‌هنجاری این عناصر رسم شد. حد غنی‌شدگی برای عنصر طلا 1 تا 99 برابر است و برای عناصر وابسته‌ W، Bi، Ba، B، Zn، Pb، AsوAg به ترتیب: (3- 1)، (19- 1)، (3- 1)، (3- 1)، (6- 1)، (2- 1)، (7- 1)، (4- 1) برابر را نشان می‌دهد. با تلفیق نقشه‌های بی‌هنجاری طلا وعناصر وابسته و نقشه زمین‌شناسی محدوده‌ مورد‌ مطالعه و همچنین ساختارهای زمین‌ساختی منطقه، یک الگوی ژئوشیمیایی از مناطق پتانسیل‌دار طلا و عناصر وابسته آن ارائه شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که شاخص غنی‌شدگی طلا در منطقه‌ای به وسعت 36 کیلومترمربع از حد زمینه بالاتر قرار می‌گیرد، و‌ همچنین حد شاخص غنی‌شدگی تا 19 برابر برای عنصر As نشان از رابطه نزدیک این عنصر به‌عنوان معرف برای طلا در این محدوده است. افزایش نسبی حد غنی‌شدگی برای دیگر عناصر وابسته یادشده ‌حد‌ قابل توجهی دارد. ارتباط بی‌هنجاری با زمین‌ساخت منطقه نشان می‌دهد  که گسل‌های پهنه‌های برشی منطقه نقش مهمی در تمرکز کانی‌زایی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geochemical Exploration for Au and Paragenetic Elements in N.W. of Saqqez, Kurdistan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • F Mohammadi 1
  • S Alipour 2
  • M Ghazanfari 3
1 M.Sc., Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Urmia, Urmia, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Urmia, Urmia, Iran
3 M.Sc., Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Gold as a strategic element has a strong exploration potential in KurdistanCounty. This investigation for gold has carried out in N.W. Sanandaj- Siirjan geological zone. 351 samples has been taken from drainages and analyzed by ICP-MS in Canada for 22 elements. Based on results, anomaly map and enrichment ratio for gold and related paragenetic elements have been prepared.  The result indicate an enrichment factor of 1-99 times for gold and 1-3, 1-19, 1-3, 1-3, 1-6, 1-2, 1-7, and 1-4 for elements Ag, As, Pb, Zn, B, Ba, Bi and W, respectively. Data resulted to a distribution pattern for Au and other elements such as. Gold anomaly is recognize in 36 Km2 associated up to 19 times enrichment for As.  Therefore As is a good indicator element for Au her and in similar environments. Tectonically gold showed a very strong relation with breccias zones and par genetic minerals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploration Geochemistry
  • Gold
  • Sanandaj-Sirjan
  • Saqqez
  • Enrichment Factor