تفکیک فاز‌های تنش دیرین با استفاده ازداده‌های سطوح لغزش گسلی در منطقه خلخال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، تفکیک فازهای تنش دیرین در منطقه خلخال با استفاده از تحلیل تنش دیرین بر پایه مطالعه داده لغزش گسلی ناهمگن و خطواره‌های لغزشی مربوطه صورت گرفته است. این داده‌ها از واحد‌های‌سنگی ژوراسیک، کرتاسه و ائوسن برداشت شده است. برای تعیین سوی لغزش، از شاخص‌هایی چون جدایش چینه‌ای‌ شاخص‌های ریخت‌شناسی سطح گسل، شکستگی‌های مزدوج، شکاف‌های کششی استفاده شده است. داده‌های صحرایی به کمک روش تحلیل برگشتی بررسی و مورد تفکیک قرار گرفت و مشخص شد که رژیم تنش امتدادلغز رژیم چیره در منطقه است. با انجام تفکیک فازهای تنش و مقایسه نتایج آن با داده‌های صحرایی و لرزه‌ای مشخص شد که رژیم تنشی سوم با محور 14دƒ2">  قائم و محور کشش شمال خاوری- جنوب باختری با داده‎های لرزه‌ای انطباق دارند و مربوط به فاز تنشی جدید حاکم در منطقه است. رژیم‌های تنشی اول و دوم با راستای شمال باختر- جنوب خاور و شمالی- ‌جنوبی مربوط به تنش دیرینه است. بررسی‌ها مختلف شامل تحلیل نمودار گل‎سرخی برای گسل‌های برداشت شده در هر محدوده و تحلیل آرایش ساختارهای موجود در منطقه، نشان می‌دهد عملکرد گسل‌های منطقه بیشتر به‌صورت امتدادلغز و امتدادلغز با مؤلفه عادی و شکل میدان ‌تنش فازهای تفکیک شده در منطقه دوکی‌شکل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation of paleostress phases using fault slip data in the Khalkhal region

نویسندگان [English]

  • R Sadeghi 1
  • A Saidi 2
  • M Arian 3
  • M Ghorashii 4
1 Ph.D. Student, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
3 Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, separation of paleostress phases in the Khalkhal region has been doneusing paleostress analysis based on heterogeneous fault slip data and related slip lineations.The data have been measured and collected from the Jurassic, Cretaceous and Eocene units.To determine the sense of shear or slip, indices such as stratigraphic separation across the faults, kinematic indicators on fault surfaces, conjugate fractures, and tensile cracks were used.The data were analyzed with the help of inversion method. The results indicate that strike-slip regime is dominant in the region. Constraining the stress phases and comparison with the field and seismic data revealed that the third stress regime is characterized by avertical σ2and a NE-SW extension related to the modern stress regime, which is also compatible with the seismic data. The first and second phases of stress prevailed along NW-SE and N-S directions related to the paleostress regimes.Various investigations, including rose diagram analysis of faults and arrangement of structures show that the faults in the region are dominantly strike-slip and strike-slip with normal component, and the shape of the stress field in the region is prolate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palaeostress phase separation
  • rotation
  • Conjugate faults
  • Slip fault analysis
  • Khalkhal