تعیین مرز گاز و نفت با انجام مطالعات بررسی تغییرات دامنه لرزه‎ای بر پایه دورافت در یکی از مخازن ماسه‌ای جنوبی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 مربی، ‌گروه نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،‌ تهران، ایران

چکیده

مطالعات ژئوفیزیک مخزن در سال‌های گذشته نقش بسیار مهمی در فعالیت‌های اکتشافی و تولیدی داشته‎اند. این روش‎ها بیشتر در صدد شناسایی سنگ و سیال مخزن  با تحلیل داده‌های پیش از برانبارش هستند. کارکرد اصلی این روش‌ها عموماً روی مخازن ماسه‌ای است و وجود هر چه بیشتر نگاره‌های سرعت برشی، سطح کیفی نتایج این مطالعات را در حد چشمگیری بالا می‌برد. در این مطالعه، یکی از مخازن ماسه‌سنگی در خلیج فارس مورد تجزیه و تحلیل تغییرات دامنه بر پایه دورافت قرار گرفته است. روش استفاده شده در این مطالعه بر پایه مطالعات فیزیک سنگی با هدف شناخت رفتار مخزن در اثر اشباع‎شدگی فازهای مختلف سیال در چاه‎های بدون نگاره برشی است. برای دست‎یابی به این هدف، تفسیرهای پتروفیزیکی و اطلاعات مخزنی در یک مدل فیزیک سنگی ادغام و سرانجام نشانگرهای حساس مربوط به شناخت سیال مخزن مشخص شده‎اند. همچنین، با محاسبه نشانگرهای به دست آمده در گستره مخزن، مرز گاز و نفت با دقت بسیار بالایی مشخص و نتایج آن با تفسیرهای پتروفیزیکی مقایسه شد. نتایج حاصل گویای درستی بالای مطالعات انجام گرفته در زمینه ارزیابی تغییرات دامنه بر پایه دورافت در ناحیه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the oil-gas contact using Amplitude Versus Offset (AVO) technique in a sandstone reservoir of the southern Iran

نویسندگان [English]

  • Soheila Roshanzamir 1
  • K. Ahmadi 2
1 Azad Slamic Univer city - Tehran Jonoub
2 Instructor, Department of Oil, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Reservoir geophysics studies have playeda significant role in exploration and production activities during the last decades. These techniques often try to identify the lithology and fluid content of the reservoir by utilization of pre-stack seismic data. The most effective type of these studies is performed in sandstone reservoirs,in which shear sonic logs increase the quality of the results. In this study, Amplitude Versus Offset (AVO) technique is applied in one of the sandstone reservoirs in the Persian Gulf. The applied methodology is based on modeling of seismic responses with different scenarios of fluid saturations in order to identify,using rock physics models, theseismic behavior of the reservoir in wells lacking shear logs. To achieve this goal, petrophysical interpretations of well data and reservoir parameters were integrated into a rock physics model, which eventually helped to recognize the seismic attributes sensitive to fluid content of the reservoir. In addition, calculation of pre-stack seismic attributes data led us to discriminate accurately the gas-oil contact. The comparison of the AVO study results with petrophysical evaluation results shows that AVO method results are very reliable and precise in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amplitude Versus Offset (AVO)
  • Rock Physics
  • P-Wave
  • shear wave
  • Poisson's ratio
Castagna, J. P., 1985- Petrophysical Imaging using AVO: The Leading Edge, 12 (3), 172-179.
Downton, J., 2005- Linearized AVO inversion with supercritical angle: CSEG National Convention Expanded Abstracts, 32-35.
Dufour, J., Squires, J., Goodway, W. N., Edmunds, A. and Shook, I., 2002- Integrated geological and geophysical interpretation case study, and Lame's rock parameter extraction using AVO analysis on the Blackfoot 3C-3D seismic data, southern Alberta, Canada: Geophysics, 67, 27-37.
Ostrander, W. J., 1984- Plane- wave reflection coefficients for gas sands at non- normal angles of incident: Geophysics, 49, 1637-1648.
Shuey, R. T., 1985- A simplification of the Zoeppritz equations: Geophysics, 50, 609-614.
Simm, R., 2000- The anatomy of AVO crossplots, in Kassouri, A. and Djaffer, H., 2003, Lithology and gas detection by AVO crossplot polarization and intercept inversion, EAGE 65th Conference and Exhibition, Stavanger, Norway, 2-5 June.
Smith, G. C. and Gidlow, P. M., 1987- Weighted stacking for rock property estimation and detection of gas: Geophys. Prosp., 35, 993-1014.