نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه Milano Bicocca، میلان، ایتالیا

چکیده

بی‌گمان پنجره فرسایشی آق­دربند که در شمال خاور ایران و جنوب خاور مشهد قرار گرفته است یکی از بهترین مکان­ها برای مطالعه رخداد ایوسیمرین در ایران است. رخداد یادشده در زمان تریاس پسین تا ژوراسیک میانی حاصل بسته شدن کامل اقیانوس تتیس­کهن و برخورد ایران و توران بوده است. پیش از زمان تریاس پسین دو صفحه یادشده از یکدیگر جدا بوده و بنابراین سرگذشت زمین­ساختی و رسوبی متفاوتی را سپری کرده‌اند. در این زمان گستره آق‌دربند روی کناره فعال اوراسیا قرار داشته است و از این رو واحدهای رخنمون یافته در پنجره فرسایشی آق‌دربند با ترادف­های زمانی خود در دیگر نقاط ایران تفاوت چشمگیری نشان می­دهند. در زمان رخداد ایوسیمرین گستره آق­دربند دچار یک ترافشارش شیب­دارچپ­بر بوده است. این پهنه ترافشارش به شدت دچار تقسیم کرنش شده و 3 پهنه ساختاری اصلی با ویژگی­های ساختاری متفاوت را پدید آورده است. در بخش شمالی گستره یک سامانه گسلی راستالغز چپ­بر و در بخش جنوبی آن یک پهنه گسلی راندگی پولکی شکل گرفته است. شکل‌گیری پهنه ترافشارشی یادشده را می­توان به همگرایی مایل (چپ­بر) ایران و توران در بازه زمانی یادشده نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

بهروزی، ا.، افتخارنژاد، ج. و علوی‌نایینی، م.، 1372-  نقشه 1:250000 تربت‌جام، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
رمضانی، م. و قاسمی، م.، 1389- شواهد ساختاری و ریز ساختاری ترافشارش مایل در پنجره فرسایشی آق­دربند، بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین و چهاردهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
روشن‌روان، ج. و مافی، ا.، 1383- نقشه زمین‌شناسی 1:100000 مزدوران- شیرتپه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
شهریاری، س.، قائمی، ف.، موسوی‌حرمی، ر. و سعیدی، ع.، 1383- تکوین زمین‌ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین‌ساختی آق­دربند، فصلنامه علوم‌زمین، شماره 54، صفحه80-95.
قائمی، ف.، 1384-  نقشه زمین‌شناسی 1:100000 مشهد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
 
References
Alavi, M., 1991- Sedimentary and structural characteristics of the Paleo-Tethys remnants in northeastern Iran., Geol. Soc. Amer. Bull., 103,p. 983-992.
Balini, M., Angolini, L., Bahramanesh, M., Ghassemi, M. R., Nicora, A.,  Norouzi, M. & Soleimani, S.,  2010- The Carboniferous-Triassic sedimentary record of Central Iran and its correlations with Aghdarband and SanandajSirjan, DARIUS project.IR09-02.
Baud, A., Brandner, R. & Donofrio, D. A., 1991- The SefidKuh Limestone – A late Lower Triassic carbonate ramp (Aghdarband, NE-Iran). InA.W. Ruttner (Ed.): ”The Triassic of Aghdarband (AqDarband), NE-Iran, and its pre-Triassic frame”, Abh. GeologischenBundesanstalt, 38: 111-123.
Dewey, J. F., Holdsworth, R. E. & Strachan, R. A., 1998- Transpression and transtensionzones.In: Dewey, J. F., Holdsworth, R. E., Strachan,    R. A. (Eds.), Continental Transpressional and Transtensional Tectonics. Special Publication Geological Society of London 135, pp. 1–14.
Eftekharnezhad, J. & Behroozi, A., 1991- Geodynamic significance of recent discoveries of ophiolites and Late Paleozoic rocks in NE-Iran. In   A. W. Ruttner (Ed.): ”The Triassic of Aghdarband (AqDarband), NE-Iran, and its pre-Triassic frame”,  Abh. GeologischenBundesanstalt, 38: 89-100.
Fleuty, M. J., 1964- the description of folds, Proc. Geol. Assoc. London, v 75, p.461-492.
Fossen, H. & Tikoff, B., 1998-  Extended models of transpression and transtension, and  application to tectonic settings.  This volume.
Fossen, H. & Tikoff, B., 1992- The deformation matrix forsimultaneous simple shearing, pure shearing and volume change and its application to  transpression-transtension tectonics. Journal  of StructuralGeology,  15, 413-422.
Jones, R. R. & Tanner, P. W. G., 1995- Strain partitioning in transpression zones. Journal of Structural Geology, 17, 793-802.
Jones, R., Holdsworth, R. E., Clegg, P., McCaffrey, K. & Tavarnelli, E., 2004- Inclined transpression. Journal of Structural Geology 26, 1531e1548.
Jones, R., Holdsworth, R. E., McCaffrey, K., Clegg, P. & Tavarnelli, E., 2005- Scale dependence, strain compatibility and heterogeneity ofthree-dimensional deformation during mountain building: a discussion. Journal of Structural Geology27,1190 –1204.
Krantz, R. W., 1994- The transpressional strain model applied to strike-slip, oblique-convergent and oblique-divergent deformation. Journal of Structural Geology, 17, 1125-1137.
Krystyn, L. & Tatzreiter, F., 1991- Middle Triassic amonoids from Aghdarband (NE Iran) and their paleobiogeographical significance: Abhandlungen der GeologischenBundesanstalt, v.38, p.139-163.
Ruttner, W., 1991- Geology of the AghdarbandArea (KopetDagh, NE-Iran), Abhandlungen der GeologischenBundesanstalt, v.38.p.7-79.
Sanderson, D. & Marchini, R. O., 1984- Transpression. Journal of Structural Geology, 6, 449-458.
Zanchi, A., Ghassemi, R., Berra, F., Heidarzadeh, Gh., Bergomi, M., Nicora, A. & Zancheta, S., 2011- The palaeotethys suture zone in NE Iran: new constraint on the evolution of the Eo-Cimmirian belt. Project IR 09-12.
Zanchi, A., Zanchetta, S., Berra, F., Mattei, M., Garzanti, E., Molyneux, S., Nawab, A. & Sabouri, J., 2009- The Eo-Cimmerian (Late? Triassic) orogeny in north Iran. Geological Society, London, Special Publications, 312, 31-55.