ریززیست‌چینه‌نگاری سازندگورپی در کوه خانه‌کت (خاور شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز،گروه زمین‎شناسی، شیراز، ایران

چکیده

 مطالعه روزن‌داران پلانکتون سازندگورپی در کوه خانه‌کت (خاور شیراز) منجر به یافتن زیست‌زون‌هایی از سانتونین پیشین تا کامپانین میانی شد. دراین بررسی چهــار زیست‌زون تعیین شــد که زیست‌زون 1 (Dicarinella asymetrica zone) و 2 (Rosita fornicata zone) به سانتونین پیشین و پسین و زیست‌زون 3 (Globotruncanita stuartiformis zone) و 4 (Globotruncana ventricosa zone) بهترتیب متعلق به کامپانین پیشین و میانی هستند. به دلیل کاهش ژرفای آب، زیست زون Globotruncanita calcarata متعلق به بخش‌های پسین کامپانین و زیست‌زون‌های پلاژیک متعلق به ماستریشتین در این منطقه مشاهده نمی‌شوند. سازند گورپی در این برش220 متر ستبرا دارد، از شیل و سنگ‌آهک رسی تشکیل شده، سازند زیرین آن سازند سروک است و بر روی آن در ابتدا ماسه‌سنگ و سپس سنگ‌آهک‌های رودیست‌دار سازند تاربور قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microbiostratigraphic Study of the Gurpi Formation at Kuh-e Khaneh Kat (East of Shiraz)

نویسنده [English]

  • M. R. Esmaeilbeig
Department of Geology, Islamic Azad University, Shiraz Branch, , Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The study of planktonic foraminifera of the Gurpi Formation at Kuh-e Khane Kat (east of Shiraz) led me to find standard biozones from Early Santonian to Middle Campaninan. Four biozones were determined: biozones I (Dicarinella asymetrica zone) and II (Rosita fornicata zone) belong to Early and Late Santonian. Biozones III (Globotruncanita stuartiformis zone) and IV (Globotruncana ventricosa zone) represent the Early and Middle Campaninan. Due to a decrease in water depth in Kuh-e Khane Kat, Globotruncanita calcarata zone and other Maastrichtian plagic biozones were not recognized. In this section, Gurpi Formation is 220.5 meters thick and contains shale and argillaceous limestone. Its underlying and overlying formations are Sarvak and Tarbur.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gurpi Formation
  • Upper Cretaceous
  • Biozonation
  • Planktonic Foraminifera
  • Zagros
  • Iran
Aghanabati, A., 2004- Geology of Iran. Geological Survey of Iran, 586 p.
Bolli, H. M.,1966- Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera,Boletin informative association Venezolana de geologia,9:3-32.
Caron, M., 1985- Cretaceous planktic Foraminifera. In: Bolli H.M., Saunders J.B., Prech-Nielsen. K. (eds.). Plankton stratigraphy. Cambridge university press, Cambridge. PP 17-86.
Darvishzadeh, A., 2009- Geology of Iran. Amirkabir publication company, 434 p.
Esmaeilbeig, M. R. & Khosrowtehrani, Kh., 2009- Microbiostratigraphy of Gurpi Formation in Mook area (Sout of Shiraz), Journal of Applied Geology, 5(2): 101-110.
Jalali, M. R., 1971- Stratigraphy of Zagros basin, National Iranian Oil Company, Exploration and Production Division. Report nos. 1249 and 1072, unpublished.
James, G. A. & Wynd, J. C., 1965- Stratigraphy nomerclature of Iranian oil consortium Area, American association petroleum geologist bulletin, 49(12): 2182-2245.
Kalanatari, A., 1976- Microbiostratigraphy of the Sarvestan areas, southwestern Iran. National Iranian oil company, Geological laboratories, publication No. 5. 128 p.
Kalantari, A., 1986- Microfacies of carbonate rock of Iran, National Iranian oil company, Geological laboratories, publication No. 11. 520 p.
Kalantari, A., 1992- Lithostratigraphy and Microfacies of Zagros orogenic area, S.W. Iran. National Iranian oil company, exploration and production, Geologicalaboratories, publication No. 12. 421 p.
Longoria, J. F. & Vonfeldt, E., 1991- Taxonomy, phylogenetics and biochronology of single keeld globotruncanids (Genus Globotruncanita Reiss). Micropaleontology, 37(3): 1-16.
Machaniec, E. & Zapalowicz Bilan B., 2005 - Foraminiferal biostratigraphy and palaeobathimetry of Senonian marls (Upper Cretaceous) in the vicinity of Krako'w (Januszowice-Korzkiew area, Borarka Quarry), studia geologica polonica, 124:285-295.
Motiei, H., 1993- Stratigraphy of Zagros in trieatise of geology of Iran, geological Survey of Iran, 536 p.
Pessagno, E. A., 1967- Upper Cretaceous planktonic foraminifera from the western Gulf Coastal Plain,Paleontographica Americana, 5:245-445.
Postuma, J. A., 1971- Manual of planktonic foraminifera, Elsevier publication, London-Newyork, 420 p.
Premolisilva, I. & Sliter, W. V., 1994- Cretaceous planktonic foraminferal biostratigraphy and evolutionary trends, palaeontographia Italica, 82: 1-89.
Robaszynski, F., Caron, M. & Gonzalez Donoso, J. M., 1984- Atlas of Late Cretaceous Globotruncanids. Revue de micropaleontology, 26 (3-4): 145-305.
Sigal, J., 1977- Essia du zonation du Cratce Mediterraneenne a laide des foraminifers planctniquess, Geologie Mediterraneenne,11:99-108.
Sliter, W. V., 1989- Biostratigraphic zonation for cretaceous planktonic foraminfers examined in thin section. Journal of Foraminferal research, 19(1): 1-19.
Vaziri Moghaddam, H., 2002- Biostratigraphic study of Ilam and Gurpi Formations based on planktonic Foraminifera in SE of Shiraz, Iran. Journal of sciences, Islamic republic of Iran, 13(4): 339-356.
Zahiri, A. H., 1982- Maastrichtian microplankton of well Abteymur-1, S.W. Iran National Iranian oil company, Exploration and Production Division, report No. 226 Unpublished.