تحلیل ریزرخساره ای و محیط رسوبی سازند آسماری در برش غار آقاسید، ناحیه فارسان (استان چهارمحال بختیاری)، زاگرس مرتفع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، 3697-19395 ، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سازند آسماری در غار آقاسید در ناحیه فارسان به منظور تعیین محیط رسوبی  بر پایه تحلیل رخساره­ها، اندازه­گیری و نمونه­گیری شد. در این ناحیه، ستبرای سازند آسماری 183 متر است که به‌طور همشیب روی سازند پابده قرار می‎گیرد. بر پایه مطالعات میکروسکوپی، 8 ریزرخساره شامل 1) وکستون تا پکستون جلبک سرخ- بایوکلاست- روزن­بران پرسلانوز­دار، 2) گرینستون روتالیا­دار، 3) گرینستون  جلبک سرخ- بایوکلاست­دار، 4) باندستون جلبک سرخ- مرجان­دار، 5) وکستون جلبک سرخ‎دار (فلوتستون)، 6) پکستون اینتراکلاست- روزن­بران بزرگ هیالین- ­ جلبک سرخ‎دار، 7) وکستون تا پکستون روزن­بران بزرگ هیالین- بایوکلاست- جلبک سرخ‎دار و 8) پکستون روزن­بران بزرگ هیالین­دار شناسایی شد که در سه کمربند رخساره­ای رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ خارجی قرار می­گیرند. از سوی دیگر، بر پایه حضور روزن‎بران کف‎زی، سازند آسماری به الیگوسن (روپلین- شاتین) نسبت داده می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfacies analysis and depositional environments of the Asmari Formation at the Ghar-e Agha Seyyed section, Farsan area (Chaharmahal Bakhtiari province), High Zagros

نویسندگان [English]

  • S. M. Hamidzadeh 1
  • A. Babazadeh 2
  • B. Asgari – Pirbaluti 3
  • A. Solgi 4
1 Ph.D. Student, Department of Geology, Faculty of Basic Science, Islamic Azad university, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assosiate Professor, Payame Noor university, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Petroleum Engineering, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman Branch Masjed-Soleiman, Iran
4 Assosiate Professor, Department of Geology, Faculty of Basic Science, Islamic Azad university, Science and Research Branch,Tehran, Iran
چکیده [English]

The Asmari Formation was measured and sampeled in Ghar-e Agha Seyyed at Farsan area in order to determine sedimentary environment based on facies analysis. In the study area, the Asmari Formation has a thickness of 183 m and conformably underlained the Pabdeh Formation. Based on microfacies studies, 8 microfacies were recognized such as:1) Porcelanouse foraminifera – bioclastic – red algal wackestone / packstone, 2) Rotalia grainstone, 3) Bioclastic –red algal grainstone, 4) Red algal – coral boundstone, 5) Red algal wackestone (Floatstone), 6) Red algal –large hyaline foraminifera – intraclast packstone, 7) Red algal – bioclastic  - large hyaline foraminifera  wackestone / packstone, 8) Large hyaline foraminifera packstone. These microfacies represent three facies belts including Inner ramp, Middle ramp and Outer ramp. On the other hand, based on the presence of benthic foraminifera, the age of the Asmari Formation is related to Oligocene (Rupelian – Chatian).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari Formation
  • Microfacies
  • Farsan
  • Ghar-e Agha Seyyed
کتابنگاری
بابازاده ، س. ا. و رحمتی ایلخچی ، م.، 1394- تجزیه ریزرخساره و محیط رسوبی دیرین سنگهای رسوبی کربناتی معادل سازند آسماری در منطقه پشت دربند همدان، مجله علوم زمین شماره 97، 123-130.
بابازاده ، س. ا. ، قویدل سیوکی، م. و قصابی ، ه.، 1394- تحلیل ریزرخساره های سازند آسماری در برش گرگ دره کوه میش (گچساران)، در کمربند چین خورده و رورانده زاگرس، مجله علوم زمین شماره 95، 31- 38.
بابازاده، س. ا.، مقدسی، س. ج. و یوسفی­زاده باغستانی، ن.، 1393- تجزیه و تحلیل حوضه رسوبی بر اساس تنوع میکروفاسیس­های سازند جهرم در منطقه دشت­زری شهرکرد، هجدهمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
جعفری، ع.، 1379- گیتا­شناسی ایران، مؤسسه جغرافیایی و کارتو­گرافی گیتا­شناسی.
دانشیان ، ج.، نوروزی، ن.، باغبانی، د. و آقا نباتی، س. ع.، 1391- زیست‎چینه‎نگاری نهشته‎های الیگوسن و میوسن زیرین (سازندهای پابده، آسماری، گچساران و میشان) بر پایه روزن­بران در جنوب باختر جهرم در فارس داخلی، فصلنامه علوم زمین، سال بیست و یکم، شماره 83، صص. 157 تا 166.
رییسی، ع. و لاسمی، ی.، 1379- بررسی میکروفاسیس­های محیط رسوبی و سکانس­های سازند آسماری (الیگومیوسن) در فروافتادگی دزفول جنوبی، خلاصه مقالات چهارمین همایش انجمن زمین‎شناسی ایران، صص. 179 تا 181.
زاهدی، م. و رحمتی ایلخچی، م.،  1385- شرح نقشه زمین­شناسی 250000 : 1 شهرکرد، 194 ص.
صیرفیان، ع.، ارزانی، ن.، طاهری، ع.، وزیری، ح. و هاشمی، م.، 1385- گزارش نهایی پروژه پژوهشی و تحقیقاتی رخساره‌شناسی و سازند آسماری در بلندی­های زاگرس مرکزی (بلداجی تا ایذه و شهرکرد تا جنوب یاسوج)، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت پژوهش و فناوری، قرارداد شماره 83001- 81، شش جلد، 779 ص.
صیرفیان، ع.، ارزانی، ن.، طاهری، ع.، وزیری، ح. و هاشمی، م.، 1387- گزارش نهایی پروژه پژوهشی و تحقیقاتی رخساره شناسی و سازند آسماری در بلندی­های غرب- شمال غرب زاگرس (دهلران- خرم‎آباد- چنگوله)، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت پژوهش و فناوری، قرارداد شماره 85008- 81، چهار جلد.
طهماسبی سروستانی، ع.، قویدل سیوکی، م.، آدابی، م. ح. و صادقی، ع.، 1388- لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند آسماری در برش چینه ای کتولا، ناحیه ایذه و معرفی آن به عنوان برش مرجع سازند آسماری در حوضه زاگرس، فصلنامه زمین­شناسی ایران، سال سوم، شماره یازدهم، صص. 91 تا 100.
مطیعی، ه.، 1372- زمین­شناسی ایران، چینه­شناسی زاگرس. انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 536 ص.
 
References
Amirshahkarami, M., 2010- Biostratigraphy characterization of the Rupelian- Burdigalian carbonate succession at the Chaman- Bolbol area in the Zagros baisin. Stratigraphy and sedimentary researches, Vol. 40, no. 3, p. 119- 136.
Babazadeh, S. A. & Hamidzadeh S. M. (2017)-Biostratigraphy of Asmari Formation in Ghar-e Agha seyed of Farsan region, Chaharmahale Bakhtiari Province, Iran. Global geology, 20 (3), 144-152.
Bassi, D., Hottinger, L.  and  Nebelsick, H., 2007- Larger Foraminifera from the Upper Oligocene of the Venetian area, northeast Italy: Palaentology, V. 50(4), p. 845-868.
Burchett, T. P. and Wright, V. P., 1992- Carbonate ramp depositional systems. Sedimentary Geology, Vol. 79, no. 1-4, p. 3-57.
Busk, H. G. and Mayo, H. T., 1918- Some notes on the geology of the Persian oil field: J. Nst. Petrol. Tech. no.5, p.5-26.
Buxton, M. W. N and Pedley, H. M., 1989- Short Paper, A Standardized model for Tethyan Tertiary Carbonate ramps: Journal of the Geological Society, London, Vol. 146, p. 746-748.
Dunham, R. J., 1962- Classiiiiiification of Carbonate rocks according to depositional texture, in: Classification of Carbonate Rocks: a Symosium ed. W. Ham. AAPG. Mem. 1, p. 108-121.
Embry, A. F. and Klovan, J. E., 1971- A Late Devonian reef tract on northeastern Banks Island. N.W.T.: Bulletion of Canadian Petroleum Geology, Vol. 19, pp. 730-781.
Flugel, E., 2010- Microfacies of Carbonate rocks, analysis interpretation and application: Springer- Vergal Berlin, Heidelberg, 976 p.
Geel, T., 2000- Recognation of Stratigraphic Sequences in Carbonate platform and slope deposits: empirical models based on microfacies analysis of palaeogene deposits in southeastern Spain, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, V. 155, p.211-238.
Hakimzadeh, S. and Seyrafian, A., 2008- Late Oligocene – Early Miocene benthic foraminifera and biostratigraphy of the Asmari Formation, South Yasuj, North central Zagros basin, Iran. Carbonate and Evaporites, Vol. 23, no. 1, p. 1-10.
James, G. A. and Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area: Am. ASSOC. Petrol. Geol. Bull., V49, p. 2182- 2245.
Lees, G. M., 1933- The reservoir rocks of Persian oil fields, American Association Petroleum Geology Bulletin, V. 17, no.3, p. 299- 240. Ology, Paleoecology, Vol. 175, p. 249 – 272.
Pomar, L., 2001- Ecological control of sedimentary accommodation: evolution from a carbonate ramp rimmed helf, Vpper Micene, Baleric Islands: Palaeography palaeoclimatology palaeoecology, p. 249- 272.
Richardsons, R. K., 1924- The geology and oil measures of southwest, Persia: J. Inst. Petrol. Tech. 10 (43), p. 256- 283.
Romero, J., Caus, E., Rossel, J., 2002- A model for the paleoenvironmental distribution of larger foraminifera based on late middle Eocene deposits on the margin of the South Pyrenean basin: Palaeogeograph, Palaeoclimatology, Palaeoecology, no. 179, p. 43-56.
Seyrafian, A. and Hamedani, A., 1998- Microfacies and depositional environment of the upper Asmari Formation (Burdigalian), north central Zagros basin, Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, no. 210, p. 129- 141.
Seyrafian, A., 2000- Microfacies and depositional environment of the Asmari Formation at the Dehdez area. Carbonate and evaporates. Vol. 15. P. 121- 130.
Vaziri – Moghaddam, H., Seyrafian A., Taheri, A., and Motiei, H., 2010- Oligocene – Miocene ramp system (Asmari Formation) in the NW of the Zagros baisin, Iran: Microfacies, paleoenvironmental and depositional sequence. Revista Mexicana de Ciencias Geologicas, Vol. 27, no. 1, p. 56- 71.
Wilson, J. L., 1975- Carbonate Facies in Geological History, 471p.